SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ru­bin Ka­zan, Bu­rak Yıl­maz için Ga­la­ta­sa­ray'a 8 mil­yon eu­ro­luk tek­lif­te bu­lun­du. Gol­cü oyun­cu­ya da eks­tra­lar ha­riç yıl­lık 3 mil­yon öne­ril­di. Rus­ya'da trans­fer dö­ne­mi 27 Şu­bat'ta bi­te­cek. Ya­ni Ka­zan'ın önün­de 2 haf­ta ka­dar sü­re var.

Bugün’de yer alan habere göre, Bu­rak Yıl­maz'ın ta­lip­le­ri Ga­la­ta­sa­ray'ı ra­hat bı­rak­mı­yor. Se­zon ba­şın­da La­zi­o'ya trans­fe­ri İtal­yan yö­ne­ti­ci­le­rin ve­ri­len sü­re­ye ria­yet et­me­me­le­ri ne­de­niy­le ger­çek­leş­me­yen 28 ya­şın­da­ki gol­cü­ye Rus­ya'dan res­mi bir tek­lif gel­di; Gök­de­niz Ka­ra­de­niz'in for­ma­sı­nı giy­di­ği Ru­bin Ka­zan, gol­cü oyun­cu için Ga­la­ta­sa­ray'ın ka­pı­sı­nı çal­dı.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de İs­tan­bul'a ge­len Rus yet­ki­li­ler, Bu­rak'ı trans­fer et­mek için 8 mil­yon eu­ro tek­lif et­ti. Yö­ne­ti­min bu tek­li­fe he­nüz net ya­nıt ver­me­di­ği öğ­re­nil­di. Ru­bin Ka­zan, Bu­rak Yıl­maz'a ise eks­tra­lar ha­riç yıl­lık 3 mil­yon eu­ro net üc­ret öne­ri­yor. Ru­bin Ka­zan Tek­nik Di­rek­tö­rü Kur­ban Ber­di­yev, ta­kı­ma ıs­rar­la for­vet tak­vi­ye­si is­ti­yor. Bu ne­den­le Ka­zan­lı yet­ki­li­ler 2 haf­ta­lık sü­reç­te Ga­la­ta­sa­ray ve Bu­rak Yıl­maz'ı ik­na et­me­ye ça­lı­şa­cak­lar. Rus­ya'da kış trans­fer dö­ne­mi, bu ayın 27'sin­de so­na eri­yor. Ya­ni Kazan'ın önün­de trans­fe­ri ger­çek­leş­tir­mek için yak­la­şık 2 haf­ta ka­dar sü­re var.

Man­cini sı­cak ba­ka­bilir Son 2 se­zo­nun gol kra­lı olan, bu se­zon da kral­lık için ya­rı­şan Bu­rak'ın ay­rı­lı­şı ko­nu­sun­da, tek­nik di­rek­tör Ro­ber­to Man­ci­ni'nin ra­po­ru be­lir­le­yi­ci ola­cak. Ta­kım­da Umut Bu­lut, Didier Drog­ba gi­bi for­vet­ler de mev­cut. Ara dö­nem­de hü­cum ağır­lık­lı oyun­cu­la­rın trans­fer edil­me­si de, Man­ci­ni'nin bu ko­nu­da­ki ka­ra­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak bir fak­tör ola­rak gö­rü­lü­yor. İs­tik­ra­rı dik­kat çek­ti Bu­rak Yıl­maz 2011-12 se­zo­nun­da Şe­nol Gü­neş yö­ne­ti­min­de­ki Trab­zons­por'da, ge­çen se­zon da Fa­tih Te­rim'li Ga­la­ta­sa­ray'da gol kra­lı ol­muş­tu. Bu­rak'ın bu se­zon Roberto Man­ci­ni'nin ku­lü­be­de ol­du­ğu Ga­la­ta­sa­ray'da yi­ne gol kral­lığı ya­rı­şın­da bu­lun­ma­sı, oto­ri­te­ler ta­ra­fın­dan tak­dir top­lu­yor.

İbrahimovic iddiasına Başkan Aysal'dan tepki Son gün­ler­de or­ta­ya atı­lan “Drog­ba gi­de­cek, ye­ri­ne Zla­tan İb­ra­hi­mo­vic, Ma­ri­o Mand­zu­kic gi­bi gol­cü­ler ge­le­cek” id­di­ası­na Ga­la­ta­sa­ray Baş­kanı Ünal Ay­sal'dan ya­nıt gel­di. BU­GÜN'e ko­nu­şan Baş­kan Ünal Ay­sal, “Bun­la­rın hep­si gün­dem oluş­tur­mak üze­re üre­ti­len se­nar­yo­lar. Ma­yıstan ön­ce hiç kim­se­ye bu yön­de il­gi­miz ol­maz'' di­ye­rek söz ko­nu­su ifa­de­le­re tep­ki gös­ter­di. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar dev­re ara­sı trans­fer­de Haj­ro­vic, Tel­les, Sa­lih Dursun gi­bi genç oyun­cu­la­rı ala­rak dik­kat çek­miş­ti.

Yayınlanma Tarihi:10:05,