SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Tork­u Kon­yas­por'un ara trans­fer dö­ne­min­de kad­ro­su­na kat­tı­ğı dünyaca ün­lü Be­la­rus­lu fut­bol­cu Aleksan­dr Hleb kısa Tür­ki­ye ma­ce­ra­sını Bugün gazetesinden Özgür Sancar’a anlattı. İşte Spor Toto Süper Lig'deki zirve yarışıyla ilgili de ilginç değerlendirmelerde bulunan Hleb’in o röportajı;

Ne­den Kon­yas­por'u ter­cih et­ti­n? Me­na­je­rim Kon­yas­por'un tek­li­fin­den bah­set­ti. Baş­kan ve di­ğer yet­ki­li­ler­le ko­nuş­tuk. Son de­re­ce tu­tar­lı gör­düm yap­tık­la­rı ko­nuş­ma­la­rı. Sonuç olarak ver­di­ği­m ka­rar­dan do­la­yı mut­lu­yum.

Bar­ce­lo­na ve Ar­se­nal gi­bi ta­kım-la­rda oy­na­mış bir fut­bol­cu ola­rak Tür­ki­ye de­ne­yi­mi sa­na neler his­set­tir­di?

Fut­bol­se­ver­le­rin il­gi­sin­den çok mem­nu­num. Ba­na iyi bir fut­bol­cu ol­du­ğu­mu his­set­ti­ri­yor­lar. Bu be­ni da­ha da çok mo­ti­ve edi­yor.

Türkiye'den başka teklifler aldın mı, özellikle de 4 büyük takımdan? Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Ben tüm per­for­man­sı­mı ve dik­ka­ti­mi Kon­yas­por'a ver­mek is­ti­yo­rum. Şu an­da be­nim ku­lü­büm Kon­yas­por. Evet, Ga­la­ta­sa­ray ve Fe­ner­bahçe be­nim­le il­gi­len­di. Me­na­je­rim ba­na bir şey­ler söy­le­di ama trans­fer ger­çek­leş­me­di. Geç­miş geç­miş­tir.

Şam­pi­yon­luk ya­rı­şı için ne dü­şü­nü­yor­sun? Fenerbahçe'nin Si­vasspor'a kay­bet­ti­ği­ne ina­na­mı­yo­rum. Ba­na gö­re sür­priz bir so­nuç. Fe­ner­bah­çe çok iyi bir ta­kım. Fakat Ga­la­ta­sa­ray git­tik­çe da­ha iyi oy­nu­yor. Mo­ti­vas­yon­la­rı da her geçen gün ar­tı­yor. Çok iyi yoldalar ve son maçta da gerçekten çok iyiydiler. Üstelik Fe­ner­bah­çe da­ha da zor­lu bir sü­re­ce gi­ri­yor. İşleri bundan sonra daha da zor.

‘Drog­ba 1 nu­ma­ra' Han­gi for­vet oyuncusu sence Tür­ki­ye'nin en iyi­si? Şu an­da Drog­ba li­gin en iyi for­ve­ti. Ben Ar­se­nal'day­ken kar­şı kar­şı­ya oy­na­dık. Chel­se­a ve İn­gil­te­re'nin ge­ne­lin­de bü­yük say­gı görüyor. Mü­kem­mel bir oyun­cu. Ben­ce en önem­li özel­li­ği hep ta­kı­mı için oy­nu­yor ol­ma­sı. Bir fo­vet­te ol­ma­sı ge­re­ken her şe­ye sa­hip. Drip­ling, şut, güç, ça­buk­lu­k…

O halde Ga­la­ta­sa­ray'a kar­şı oy­na­mak mutlaka se­nin için il­ginç ola­caktır. Be­nim için her maç çok il­ginç. Tür­ki­ye'de­ çok gü­zel bir at­mos­fer var. Bu yüzden çok mut­lu­yum ama el­bet­te Fe­ner­bah­çe ve Ga­la­ta­sa­ray'a kar­şı oy­na­mak çok da­ha il­ginç olu­yor.

Ar­da Turan için ne dü­şü­nü­yor­sun? Oyun ka­rak­te­ri­ni çok se­vi­yo­rum. Ken­di­si­ne kar­şı oy­na­dım, Tür­ki­ye-Be­la­rus ma­çın­da. O bir li­der. Türk Mil­li Ta­kımı'nın da li­de­ri ben­ce. İs­pan­ya Li­gi'nin ön pla­na çı­kan oyun­cu­la­rın­dan biri ol­ma­yı ba­şar­dı.

Ar­da'nın ta­kı­mı Re­al Mad­rid ve Bar­ce­lo­na'yı ge­çip şam­pi­yon ola­bi­lir mi? Olur­sa mü­kem­mel olur. An­cak çok zor. Bunun sebebi sadece Re­al ve Bar­ça'nın At­le­ti­co'nun 3 ka­tı büt­çe­ye sa­hip ol­ması de­ğil. Ay­nı za­man­da dün­ya­nın en iyi oyun­cu­la­rı­na da sa­hip ol­maları. Şansları çok az.

Yayınlanma Tarihi:09:01,