SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bur­sas­por'dan ay­rı­lı­şı ve ül­ke­si­ne dö­nü­şü olay olan Pab­lo Ba­tal­la, uzun sü­ren ses­siz­li­ği­ni boz­du. Ken­di­si­ni Ye­şil-Be­yaz­lı ku­lüp­le yol ay­rı­mı­na sü­rük­le­yen ge­liş­me­le­ri an­la­tan Ar­jan­tin­li, son­ra­sı için de tah­min­le­ri­ni pay­laş­tı.

“Tür­ki­ye'ye dö­ne­cek mi­sin” şek­lin­de­ki ilk so­ru­mu­za “Bil­di­ğim ka­da­rıy­la Bur­sas­por be­ni bir baş­ka ül­ke ta­kı­mı­na sat­mak is­ti­yor” ya­nı­tı­nı ve­re­rek söze baş­la­yan Ba­tal­la, ku­lüp­ten ay­rı­lık ge­rek­çe­le­ri­ne de de­ği­ndi. “Tek­nik di­rek­tör Da­um'la, da­ha faz­la ça­lış­mak, pro­je­si için­de da­ha faz­la de­vam et­mek is­te­me­dim. Onun­la hiç­bir kon­sept­te bir ara­da ola­mam. Her an­lam­da ara­mız­da bü­yük fark­lı­lık­lar var. Tek­nik, men­ta­li­te ve da­ha­sı” di­ye ko­nuş­tu. Ken­di­si­ni ay­rı­lı­ğa sü­rük­le­yen sü­reç­te Bur­sa yö­ne­ti­mi­nin Da­um'dan ya­na ta­vır koy­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ba­tal­la “Sa­nı­yo­rum son de­re­ce mem­nun­lar Da­um'dan. Ne ya­pa­bi­li­rim ki! Hiç­bir şe­yi de­ğiş­ti­re­me­dim. Mec­bur kal­dım ay­rıl­ma­ya” derdi. Batalla, Bur­sa Baş­ka­nı Er­kan Kö­rüt­san'ın ken­di­si­ne ula­şa­ma­dı­ğı yö­nün­de­ki söz­le­ri için de “Ya­lan bu. İs­te­di­ği za­man ter­cü­man ara­cı­lı­ğıy­la ula­şa­bi­lir. Tıp­kı si­zin yap­tı­ğı­nız gi­bi. Doğ­ru söy­le­mi­yor. Ba­na hiç­bir me­saj gön­der­me­di” yo­ru­munu yap­tı.

DİĞER SEÇENEK YURTDIŞI

Ha­kın­da­ki trans­fer de­di­ko­du­la­rı­nı da de­ğer­len­di­ren yıl­dız or­ta sa­ha, Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş id­di­ala­rı için çar­pı­cı söz­ler sar­fe­de­rek şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: Sa­mi­mi söy­lü­yo­rum ba­na ge­len bir şey ol­ma­dı. Be­şik­taş, Bi­lic'in Lo­ko­mo­tiv'i ça­lış­tır­dı­ğı dö­nem­de, be­nim­le il­gi­len­miş, te­mas kur­muş­tu. Ara trans­fer­de ku­lüp­le gö­rüş­müş ola­bi­lir­ler. Be­şik­taş ve Fe­ner­bah­çe bü­yük ku­lüp­ler. An­cak ben baş­ka bir Türk ku­lü­bün­de oy­na­ma­yı dü­şün­mü­yo­rum. Bu mo­ti­vas­yo­na sa­hip de­ği­lim. Bur­sas­por'la öz­deş­leş­miş his­se­di­yo­rum kendimi. Ya baş­ka bir ül­ke ta­kı­mın­da oy­na­rım ya da Bur­sa'da. An­cak baş­kan, dön­me­mi is­ti­yor mu, emin de­ği­lim. Ay­rı­ca Da­um ora­da var ol­duk­ça dön­me­ye­ce­ği­mi çok iyi bi­li­yor.”

ÇİN’E GİTMEK İÇİN İZİN İSTİYOR

Bursaspor Başkanı Erkan Körüstan geçtiğimiz günlerde Batalla için bir Çin kulübünden teklif aldıklarını açıklamıştı. Ancak transferin olması için ‘peşin para' şartı koşmuştu. Batalla ise Körüstan'ın  izin vermesi halinde Çin'e gidebileceğini söyledi. “Açıkçası futbol oynamadan daha fazla duramayacağım. Bu durum beni çok rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, Rus kulüplerinden ise bir teklif almadığını sözlerine ekledi.

6-0 YORUMU

“Galatasaray-Bursaspor maçını izlemedim ama bazı takım arkadaşlarım ne olduğunu anlattı. Açıkçası 6-0'lık sonuç Bursaspor adına gerçekten çok üzücü.” (Bugün)