SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fe­ner­bah­çe geç­ti­ği­miz se­zon­dan be­ri Avus­tur­ya eki­bi Salz­burg'un yıl­dı­zı Ke­vin Kampl ile il­gi­le­ni­yor. An­cak Ka­nar­ya'nın ya­ban­cı kon­ten­ja­nı do­luy­du. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler'de 6+0+4 ku­ra­lı­na ta­kı­lan baş­ta Yo­bo, Kad­lec ve Hol­men gi­bi oyun­cu­lar al­dık­la­rı üc­ret­le­ri baş­ka ta­kım­lar­da ala­ma­ya­cak­la­rı için ay­rıl­ma­ya sı­cak bak­mı­yor­du. An­cak dün bu ko­nuy­la il­gi­li sı­cak bir ge­liş­me ya­şan­dı. Fe­ner­bah­çe'nin emek­tar sto­pe­ri Nijer­ya­lı Yo­bo, “Oy­na­mam ama ta­kım­da ka­lır pa­ra­mı alı­rım” ina­dın­dan vaz­geç­ti. Önü­müz­de­ki yaz Bre­zil­ya'da dü­zen­le­ne­cek Dün­ya Ku­pa­sı'nda for­ma gi­ye­bil­mek için for­m tut­ma­sı ge­re­ken de­ne­yim­li fut­bol­cu Tür­ki­ye'den ay­rıl­mak üze­re. Sa­rı-la­ci­vert­li ku­lüp, Yo­bo'nun İn­gi­liz eki­bi Nor­wich City'e sezon sonuna kadar kiralandığını KAP'a bil­dir­di.

MENAJERİ TÜRKİYE’YE GELMİŞTİ AMA…

Bugün’ün haberine göre; Şim­di gözler da­ha ön­ce ta­kı­ma tak­vi­ye yap­ma­ya­cak­la­rı­nı ve mev­cut kad­roy­la mü­ca­de­leye de­vam ede­cek­le­ri­ni açık­la­yan yö­ne­tim ile tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal'a çev­ril­di. Çün­kü hem Sa­rı-La­ci­vert­li­le­r'in es­ki ho­ca­sı Ay­kut Ko­ca­man hem de Er­sun Ya­nal'ın, Salz­burg'un Slo­vak yıl­dı­zını iz­let­ti­ği ve is­te­di­ği bi­li­ni­yor­du. 23 ya­şın­da­ki oyun­cu­nun me­na­je­ri Mic­ha­el Ruh­na­u bir sü­re ön­ce ga­ze­te­niz BU­GÜN'e Kampl ko­nu­sun­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­muş­tu.

Ruh­na­u “Hem Kampl hem de ku­lü­bü Salz­burg gö­rüş­me­ye açık. Oyun­cum da Sa­rı-La­ci­vert­li ku­lü­be sı­cak ba­kı­yor. An­cak Fe­ner­bah­çe'nin ya­ban­cı kon­ten­ja­nı­nı bo­şalt­ma­sı ge­re­kir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı. Fe­ner­bah­çe'nin şu an­da tek ek­si­ği­nin li­der özel­lik­li bir oyun­cu ol­du­ğu yorumları sı­cak­ça ya­pı­lı­yor. Bu ne­den­le Kanarya'nın ye­ni se­zon için gün­dem­de olan Kampl'ı bir sür­priz ya­pa­rak kad­ro­su­na ka­ta­bi­le­ce­ği ile­ri sü­rü­lü­yor. Bu ara­da bir sü­re ön­ce Ruh­na­u'nun ta­til için Tür­ki­ye'ye gel­me­si de ka­fa­la­rı ka­rış­tır­mış­tı. An­cak Ruh­na­u, İs­tan­bul'da ol­ma­dı­ğı­nı An­tal­ya'da ta­til yap­tı­ğı­nı açıklamıştı.