SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fe­ner­bah­çe 5 gol­le, 4 bü­yük­ler için­de sto­per­le­ri en çok gol atan ta­kım du­ru­mun­da. Ege­men Kork­maz'ın (2) per­for­man­sı ise Al­ves (2) ve Yo­bo'nun (1) hep bir adım önün­de. At­tı­ğı iki go­lün ya­nı sı­ra son dü­dü­ğe ka­dar ayak­ta kal­ma­yı ba­şa­ran ve iki­li mü­ca­de­le­ler­de ra­kip­le­ri­ne ge­çit ver­me­yen tec­rü­be­li fut­bol­cu, bu gü­cü­nü fit­ness sa­lo­nun­da­ki azim­li ça­lış­ma­sı­na borç­lu.

NAİM BENZETMESİ

Ege­men Kork­maz'ın al­tı­na gir­di­ği ağır­lık­lar, ta­kım ar­ka­daş­la­rı ka­dar tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal'ı da hay­ret­ler için­de bı­ra­kı­yor. Sa­rı-La­ci­vert­li oyun­cu, bench-press­te (ya­ta­rak hal­ter kal­dır­ma) tam 160 ki­lo ile ça­lı­şı­yor. Leg press­te ise (ayak ta­ba­nıy­la ile­ri­ye doğ­ru ağır­lık it­me­de) tam 280 ki­lo kal­dı­rı­yor. Kas­la­rı­nı bir hay­li ge­liş­ti­ren Ege­men, sa­lon­da­ki ağır­lık id­man­la­rın­da her­ke­sin tak­di­ri­ni ka­za­nı­yor. Ar­ka­daş­la­rı­nın “Na­im Sü­ley­ma­noğ­lu gi­bi­sin” es­pri­le­ri­ne ko­nu olu­yor.

SON KURBAN KONYA

Fe­ner­bah­çe sa­vun­ma­sı­nın de­ğiş­mez is­mi ha­li­ne ge­len Ege­men Kork­maz, son Tor­ku Kon­yas­por ma­çın­da da ga­li­bi­yet go­lü­nü at­mış­tı. Kor­ner­ler­de sü­rek­li ile­ri­ye çı­kan Ege­men, gol­den ön­ce de et­ki­li bir ka­fa vu­ru­şu ile teh­li­ke oluş­tur­muş, ade­ta ata­ca­ğı go­lün ha­be­ri­ni da­ki­ka­lar ön­ce­sin­den ver­miş­ti.