SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ronnie’den Beşiktaş’a büyük sürpriz!

Ül­ke­sin­de Dün­ya Ku­pa­sı’nda oy­na­mak için Mi­ne­iro ile 1 yıl­lık mu­ka­ve­le uza­tan sü­per sam­ba­cı­nın, ağa­be­yi ara­cı­lı­ğıy­la me­saj yol­la­dı­ğı or­ta­ya çık­tı: "Beşiktaş’la yaz trans­fer dö­ne­min­de yi­ne gö­rü­şe­lim."

Güncellenme: 12:20, 25/01/2014
Ronnie’den Beşiktaş’a büyük sürpriz!

Be­şik­taş ve Türk fut­bo­lu­nun gün­de­mi­ni uzun sü­re iş­gal eden Ro­nal­din­ho trans­fe­ri ko­nu­sun­da Bugün önem­li de­tay­la­ra ulaş­tı. Bu trans­fe­rin ger­çek­leş­me­si adı­na Be­şik­taş için önem­li ini­si­ya­tif­ler kul­la­nan Fur­kan Şe­nol ve Ay­han Ye­şil­baş, Mi­ne­iro'ya sa­de­ce 1 yıl­lık im­za atan Ro­nal­din­ho ko­nu­su­nun bu trans­fer dö­ne­mi için ka­pan­dı­ğı­nı; an­cak ya­zın gün­cel­le­ne­ce­ği­ni söy­le­di­ler. Şe­nol, “Bir­kaç gü­ne ka­dar Ro­nal­din­ho'nun At­le­ti­co Mi­ni­ero'yla söz­leş­me ye­ni­le­me me­se­le­si ke­sin de­ğil­di. Bi­zi ara­dı­lar ve res­mi im­za­nın atıl­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. As­sis, se­zon so­nu için Be­şik­taş'la ye­ni­den gö­rüş­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di” de­di.

KUPA BASKISI BİTMİŞ OLACAK

Ro­nal­din­ho'nun ku­lü­büy­le bir yıl­lık söz­leş­me uzat­ma­sı­nın, Be­şik­taş'a yaz trans­fer dö­ne­min­de zor­luk ol­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Şe­nol, “As­sis, İs­tan­bul'da ken­di­si ve ai­le­si için Be­şik­taş for­ma­sı, eş­ya­la­rı al­dı. Bu­ra­da ya­şa­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Üs­te­lik, Dün­ya Ku­pa­sı bas­kı­sı da or­ta­dan kal­ka­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu. Sam­ba­cı, ye­ni­den se­çil­mek için bü­yük ça­ba sar­fet­ti­ği Bre­zil­ya Mil­li Ta­kı­mı'nın ho­ca­sı Sco­la­ri'nin de bas­kı­sı ile kar­şı kar­şı­ya kal­mış­tı. Ül­ke­sin­de Dün­ya Ku­pa­sı için gö­zö­nün­de bu­lun­mak is­te­miş­ti.

RÜŞTÜ’DEN TÜRKÇE ÖĞRENDİ

Şe­nol, “Ro­nal­din­ho ger­çek­ten Be­şik­taş'a gel­mek is­te­di­ği­ni, Bre­zil­ya'da­ki gö­rüş­me­de söy­le­di. Çar­şı Gru­bu'nu çok iyi bi­li­yor. Rüş­tü'yle Bar­ce­lo­na'dan ar­ka­daş. Rüş­tü'den Türk­çe ke­li­me­ler de öğ­ren­miş. Ağa­be­yi As­sis de Be­şik­taş'la an­laş­ma­yı çok is­te­di” di­ye ko­nuş­tu. As­sis'in bas­kı­la­ra di­re­ne­me­di­ği­ni bu ne­den­le Be­şik­taş'a bu trans­fe­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ro­nal­din­ho, Bre­zil­ya'da el üs­tün­de tu­tu­lan bir oyun­cu. Bre­zil­ya'da kal­ma­sı ko­nu­sun­da ta­raf­tar­la­rın yap­tı­ğı bas­kı­ya ağa­be­yi As­sis da­ha faz­la da­ya­na­ma­dı. Be­şik­taş'ta spon­sor­luk an­laş­ma­la­rı bi­raz ge­cik­ti” de­di.

Bugün

Yayınlanma Tarihi:12:19,