SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Talihi kör, bahtı kara futbolumuz

22 Ocak 2014

TÜR­Kİ­YE'DE fut­bol eğ­len­ce ol­mak­tan çık­tı ar­tık… Bü­tün dün­ya­da in­san­lar ke­yif­li va­kit ge­çir­mek, hay­ra­nı ol­du­ğu fut­bol­cu­nun ata­ca­ğı gol­le­ri, ya­pa­ca­ğı şık ha­re­ket­le­ri iz­le­mek için stad­la­rı dol­du­rur. Biz ise on­lar­ca se­ri­si ya­pıl­mış ge­ri­lim fil­mi iz­ler gi­bi­yiz…

3 Tem­muz sü­re­ci tar­tış­ma­la­rı ha­la so­na er­miş de­ğil. Ku­lüp­ler üze­rin­de bas­kı ve stres ya­ra­tan da­va, fut­bol se­yir­ci­si­ni de stad­lar­dan uzak­laş­tır­dı.

Ku­lüp­ler ara­sın­da­ki trans­fer çe­kiş­me­le­ri­ni, sa­ha­da­ki mü­ca­de­le­yi, han­gi ha­re­ket fa­ul­dü, ça­lan dü­dük pe­nal­tı mıy­dı, de­ğil miy­di di­ye ko­nu­şa­cak ye­re şu ha­li­mi­ze ba­kın!

FUT­BO­LUN si­ya­se­ti, yar­gı­la­ma sü­reç­le­ri, ve­ri­len ce­za­lar, yar­gı­tay ka­rar­la­rı; “Bu ka­rar­la­rı ta­nı­ma­yı­z” di­yen­ler al­mış ba­şı­nı gi­di­yor… Fut­bo­lun mar­ka de­ğe­ri­ni yük­selt­me­si ge­re­ken fe­de­ras­yon ise ka­fa­sı­na gö­re iş­ler ya­pı­yor. MHK ve ha­kem­ler “A­k” der­ken, fe­de­ras­yon “Ka­ra­” di­yor. MHK'­nın açık­la­ma­la­rı ve ha­kem ra­por­la­rı­na ta­ma­men zıt ka­rar­lar alan fe­de­ras­yon, ka­pı önü ba­sın açık­la­ma­la­rıy­la on­lar­la uyum için­de ça­lış­tık­la­rı­nı be­yan edi­yor… MHK'­nın da, fe­de­ras­yo­nun da de­dik­le­ri ile yap­tık­la­rı bir bi­ri­ni tut­mu­yor. Ne­re­sin­den ba­kar­sak ba­ka­lım; tu­tar­sız­lık al­mış ba­şı­nı gi­di­yor…

Tri­bün­ler bo­şa­lı­yor

FUT­BOL ka­li­te­si­nin dü­şük ol­ma­sı­nın ya­nın­da re­ka­bet or­ta­mı­nın ya­ra­tı­la­ma­ma­sı sı­kın­tı­la­rın en bü­yü­ğü. Re­ka­bet ol­ma­yın­ca mü­ca­de­le­nin ka­li­te­si de dü­şü­yor. Se­yir­ci bek­len­ti­le­rin al­tın­da bir gö­rün­tü iz­le­yin­ce tat­min ol­mu­yor. Bu du­rum­da fut­bo­lun en bü­yük ge­lir kay­na­ğı ke­sil­me teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lı­yor.

İTAL­YA ör­ne­ği gün gi­bi kar­şı­mız­da. Yar­gı­ta­y'­ın açık­la­mış ol­du­ğu şi­ke da­va­sı ka­rar­la­rı ise gün­de­me bom­ba gi­bi düş­tü. So­nuç­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da kay­be­den yi­ne Türk fut­bo­lu ol­du. Bu­ra­ya ge­le­ne ka­dar ge­çen sü­reç bi­ze şu­nu gös­ter­di ki; fe­de­ras­yon ba­zı olay­la­rı göz önü­ne ser­mek ye­ri­ne üs­tü­nü ört­me­yi ter­cih et­ti. Hal­bu­ki ger­çek­ler­den kaç­mak müm­kün de­ğil. Öy­le ol­say­dı bu­gün ya­şa­nan­la­rın be­de­li bu ka­dar ağır ol­maz­dı.

Her­kes der­si­ni al­ma­lı

SO­NUÇ­TA öy­le ya da böy­le; olay­lar or­ta­da. Kim ne der­se de­sin bu­ra­da yan­lış gi­den bir­şey­ler var bel­li ki… Uma­rım bu san­cı­lı sü­reç­te kim ne­re­de ve ne şe­kil­de yer alır­sa al­sın, ge­re­ken ders­ler çı­kar­tı­lır. Yok­sa fut­bo­lu­mu­zun yor­gun ve bez­gin ta­li­hi hiç de­ğiş­mez.

Cüneyt Çakır'a DOST UYARISI

DOĞAN Babacan'dan sonra Dünya Kupası'na gitme fırsatını yakalayan Cüneyt Çakır ve ekibini kutlamak gerekir. Umuyorum Brezilya'da başarılı maçlar yöneterek bizleri gururlandıracaklar.

Başlangıçta yönetecekleri maçlardaki performansları, onların bir sonraki görevlendirmelerinde çok etkili olacak. O nedenle uyumlu olmalarının yanında, disiplin uygulamalarında hata yapmamaları çok önemli.

Kartta adalet lazım

ÇÜNKÜ otoriteyi kurmanın en kısa ve doğru yolu kartları adil ve eşit göstermekten geçiyor. Cüneyt'in hakemlik tekniğindeki en büyük problemi yanlış kart uygulamalarıdır. Acele kart göstermesi ise en büyük handikapı diyebiliriz. Eğer bu yönünü geliştirirse çok önemli müsabakalar yöneteceğinden hiç bir şüphem yok.

Yazık oldu Bruma'ya

G.SARAY bu sezon oldukca başarılı transferler gerçekleştirdi diyebiliriz. Bu oyuncuların bir çoğundan yararlanırken, Bruma için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Ya yabancı oyuncu sınırlamasına takıldı ya da istenilen performansa ulaşamadı. Şimdi ise hiç bir futbolcunun yaşamak istemeyeceği ciddi bir sakatlıkla karşı karşıya. Umarım bu süreci en kısa sürede tamamlar. Çünkü Bruma yetenekleri ve kapasitesi ile hem Türk, hem de dünya futboluna çok büyük katkılar sunacak bir isim…

Buraya diğer yazı alanı ajax ile gelecek