SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ya­ban­cı sı­nır­la­ma­sı­nın de­ğiş­me­si­ni is­te­yen ku­lüp­le­re Fe­de­ras­yon sert çık­tı. TFF Ba­sın Söz­cü­sü Me­te Dü­ren ‘2 yıl ön­ce bu ku­ra­lı al­kış­lar­la ka­bul et­ti­ler’ di­ye ko­nuş­tu. De­ği­şik­li­ğin, ku­ru­lan sis­te­mi yi­ne altüst ede­ce­ği­ni vur­gu­la­dı.

Bugün’ün haberine göre; Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda­ki sür­priz so­nuç­la­rı da ‘risk­li kad­ro de­ne­me­le­ri­ne’ bağ­la­dı ve “Kad­ro­ya gi­re­me­di­ği için az oy­na­yan fut­bol­cu­yu ora­da oy­na­tı­yor­lar ve so­nuç or­ta­da. Türk fut­bol­cu­lar ya­ban­cı­la­rın al­tın­da ezil­me­me­li” di­ye ko­nuş­tu.

Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim, Sü­per Lig, PTT 1. Lig ve Spor To­to 2. Lig’de gö­rev alan tek­nik di­rek­tör­ler­le ve spo­run önem­li isim­le­riy­le An­tal­ya’da bir ara­ya gel­di. Ya­pı­lan zir­ve­ler­de ya­ban­cı sı­nır­la­ma­sı hak­kın­da­ki gö­rüş­ler il­gi uyan­dır­dı. Ağır­lık­lı gö­rüş, sı­nır­la­ma­nın ha­fif­le­til­me­si ve ku­lü­be­ye de ya­ban­cı oyun­cu alın­ma­sı şek­lin­dey­di. Te­rim’in “Den­ge­yi sağ­la­ma­mız la­zım. Ya­ban­cı ko­nu­sun­da­ki ka­ra­rı bir­lik­te ve­re­ce­ğiz” söz­le­ri, ku­lü­be­de­ki 0’ın kal­dı­rı­la­rak, ya­ban­cı­la­rın ye­de­ğe alın­ma­sı fik­ri­ne des­tek ola­rak yo­rum­lan­mış­tı.

TFF Ba­sın Söz­cü­sü Me­te Dü­ren sı­nır­la­ma hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler yap­tı. Me­te Dü­ren “Ya­ban­cı sı­nır­la­ma­sı­nı uzun va­de­de kı­sıt­lar­sak yö­ne­tim­ler da­ha plan­lı ola­rak ya­pı­lan­ma­ya gi­der. Eleş­ti­ri­ler ge­li­yor ama bu ka­rar 2 se­ne ev­vel Ku­lüp­ler Bir­li­ği’nde al­kış­lar­la ka­bul edil­miş­ti. Na­sıl yü­rü­ye­ce­ği 2 yıl ön­ce­den bel­liy­di. Plan­la­ma­nın ya­pı­mı sı­ra­sın­da bir şey­le­rin de­ğiş­me­si bü­tün sis­te­mi altüst eder” de­di.

“YEDEĞİN YEDEĞİ BİLE YABANCIYDI”

Me­te Dü­ren; Fe­ner­bah­çe, Be­şik­taş ve Trab­zons­por’un Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda grup­la­ra kal­ma­dan elen­me­le­ri­ne de de­ğin­di. TFF Ba­sın Söz­cü­sü Dü­ren “Ya­ban­cı­la­rı sü­rek­li oy­nat­ma­yın­ca, ro­tas­yon­dan da­ha öte risk­li kad­ro de­ne­me­le­ri olu­yor. Bu ne­den­le ku­pa­da art ar­da sür­priz so­nuç­lar or­ta­ya çık­tı. Ye­ter­li gö­rül­me­yen, for­ma şan­sı bu­la­ma­yan, ça­lış­ma­la­rı ak­sa­tan oyun­cu­lar bir an­da for­ma gi­yin­ce sü­kut-u ha­yal ol­du. Türk oyun­cu­nun Türk ye­de­ği oluş­tu­rul­ma­lı. Es­ki­den ya­ban­cı­nın ye­de­ği bi­le ya­ban­cıy­dı. Ar­tık Türk oyun­cu, Tür­ki­ye’de ko­nuş­tu­rul­ma­lı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.