SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Diego, Türkiye’ye haber gönderdi!

Diego, Türkiye’ye haber gönderdi!

Da­ha ön­ce Fe­ner­bah­çe’nin ken­di­siy­le il­gi­len­di­ği­ni açık­la­yan Bre­zil­ya­lı, transfer konusunda gelecek sezona işaret etti.

Fe­ner­bah­çe'nin trans­fer lis­te­sin­de olan Bun­des­li­ga eki­bi Wolf­sburg'un Bre­zil­ya­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Die­go Ri­bas'tan ha­ber var.

Bugün’ün haberine göre; Da­ha ön­ce Fe­ner­bah­çe'nin ken­di­siy­le il­gi­len­di­ği­ni açık­la­yan Bre­zil­ya­lı, transfer için gelecek sezonu işaret etti. “Se­zon so­nu­na ka­dar bu­ra­da ka­la­ca­ğım'' di­yen Die­go, ocak so­nun­da ya da şu­bat ayın­da bir ka­rar ve­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek “En azın­dan se­zon so­nu­na ka­dar bu­ra­da­yım, bek­le­mek ge­re­kir. Ay­rı­ca tek­nik di­rek­tör Kla­us Al­lof'la iliş­ki­mi dü­zelt­mek is­ti­yo­rum'' şek­lin­de ko­nu­ştu. Tec­rü­be­li or­ta sa­ha oyuncusu “Al­lof da ba­na ay­nı şe­yi söy­le­di se­zon so­nu ne ola­ca­ğıy­la il­gi­li du­ru­mum ocak so­nun­da ya da şu­batta ka­ra­ra bağ­la­na­cak. Ba­ka­lım na­sıl bir ka­rar or­ta­ya çı­ka­cak'' ifadelerini kullandı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Wols­fburg'ta­ki ge­le­ce­ği net­leş­me­den Fe­ner­bah­çe ya da di­ğer bir ku­lüp hak­kın­da yo­rum yap­ma­ya­ca­ğı­nı di­le ge­ti­ren Die­go Ri­bas'ın söz­leş­me­si bu yaz, ha­zi­ran ayı­nın so­nun­da bi­ti­yor. FI­FA ku­ral­la­rı­na gö­re bir fut­bol­cu söz­leş­me­si­nin bi­ti­mi­ne 6 ay ka­la bir baş­ka ta­kım­la ge­le­cek se­zon için an­laş­ma ya­pa­bi­lir, pro­to­kol an­laş­ma­sı im­za­la­ya­bi­lir. Die­go'nun bu açık­la­ma­la­rı ve or­ta­ya çı­kan du­rum, se­zon so­nun­da bu fut­bol­cu­nun Sa­rı-La­ci­vert­li­le­re trans­fer ola­sı­lı­ğı­nı güç­len­di­ri­yor. Ge­le­cek se­zon için, ce­za­yı kal­dır­tıp, Av­ru­pa Ku­pa­la­rı'na git­me yol­la­rı­nı ara­yan Fe­ner­bah­çe adı­na, Die­go iyi bir ya­tı­rım ola­rak gö­zü­kü­yor. Ha­zi­randa ser­best bir oyun­cu ola­rak trans­fer edi­le­bi­lir. Böylece Fe­ner­bah­çe, bu futbolcuya trans­fer pa­ra­sı öde­mek zo­run­da kalmaz.