SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Drogba neden G.Saray’ı şoke etti?

Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi, söz­leş­me­si se­zon so­nun­da bi­te­cek Fil­di­şi­li’ye im­za at­tır­mak is­ti­yor.

Güncellenme: 11:00, 31/12/2013
Drogba neden G.Saray’ı şoke etti?

Bugün’ün haberine göre, Ga­la­ta­sa­ray'da geç­ti­ği­miz se­zo­nun dev­re ara­sın­da kad­ro­ya ka­tı­lan Fil­di­şi­li yıl­dız Di­di­er Drog­ba'nın söz­leş­me­si bu se­zon so­nun­da bi­ti­yor. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim yıl­dız oyun­cuy­la de­vam et­mek is­te­di­ği­ni açık­la­yıp söz­leş­me uzat­mak için na­bız yok­la­sa da de­ne­yim­li fut­bol­cu­nun cep­he­sin­den ge­len ha­ber­ler ka­fa ka­rış­tı­rı­cı cins­ten. Drog­ba'nın Tür­ki­ye'ye ge­len me­na­jer­le­ri Thi­ero Seyd­hi ve Pi­er­re Fi­re­lot ile İn­gil­te­re'de ya­şa­yan ba­sın so­rum­lu­su Ca­ro­li­ne'nin yö­ne­tim­le yap­tık­la­rı top­lan­tı­nın de­tay­la­rı şüp­he uyan­dır­dı.

Mut­lu ama söz­leş­me için er­ken Fil­di­şi­li oyun­cu­nun iki me­na­je­ri ve ba­sın so­rum­lu­su­nun geç­ti­ği­miz gün­ler­de Tür­ki­ye'ye ge­le­rek Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim­le ma­sa­ya otur­duk­la­rı öğ­re­nil­di. Ta­raf­lar ara­sın­da ya­pı­lan ön gö­rüş­me­de Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­ne Drog­ba'nın takımda mut­lu ol­du­ğu ifa­de edi­lir­ken söz­leş­me ye­ni­le­me ko­nu­sun­da ace­le­ci olun­ma­ma­sı­nın is­ten­di­ği öğ­re­nil­di. Seyd­hi ve Fi­re­lot'un, “Bi­raz bek­le­ye­lim. 1-2 ay içe­ri­sin­de ne ola­ca­ğı­nı gö­re­ce­ğiz” de­dik­le­ri kay­de­dil­di. Kı­sa­ca­sı Drog­ba'nın kı­sa sü­re içe­ri­sin­de söz­leş­me ye­ni­le­me ola­sı­lı­ğı müm­kün gö­zük­mü­yor.

Katar ve ABD'den teklifler var Ga­la­ta­sa­ray'a geç­ti­ği­miz se­zon or­ta­sın­da ge­len Drog­ba bu se­zon için 4 mil­yon eu­ro pe­şin pa­ra ve 15 bin eu­ro da maç ba­şı üc­ret alı­yor. Drog­ba cep­he­si­nin söz­leş­me yi­ne­le­mek için böy­le ağır­dan al­ma­sı dik­kat çe­ker­ken ye­ni söz­leş­me­de fi­yat ar­tı­rı­mı­na git­me­yi plan­la­dık­la­rı şüp­he­si ka­fa­lar­da be­lir­di. Drog­ba bir sü­re ön­ce GSTV'de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ta­kım ola­rak da­ha iyi ol­ma­lı­yız” di­ye­rek tak­vi­ye ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin sin­yal­le­ri­ni ver­miş­ti. Fil­di­şi­li oyun­cu­nun ka­ra­rı­nın Şam­pi­yon­lar Li­gi'nde ve lig­de­ki du­ru­ma gö­re de şe­kil­le­ne­ce­ği ifa­de edi­li­yor. Drog­ba'ya Ka­tar ve ABD'den tek­lif­ler gel­di­ği ama ön­ce­li­ği­nin Ga­la­ta­sa­ray ol­du­ğu be­lir­til­di.

Yayınlanma Tarihi:10:49,