SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ankara’da şaka gibi olay!

TED Ko­lej­li­ler-PA­OK ma­çın­a gi­den An­ka­ra­gücülü ta­raf­tar­lar, ra­kip ta­kı­mı des­tek­le­yen kim­se­yi bu­la­ma­yın­ca bir­bir­le­riy­le kav­ga et­ti­ler!

Güncellenme: 09:18, 06/12/2013
Ankara’da şaka gibi olay!

Spor sa­ha­la­rın­da en­der gö­rü­le­cek bir olay geç­ti­ği­miz gün­ler­de An­ka­ra'da ya­şan­dı. Er­kek­ler bas­ket­bol­da Ay­kon TED Ko­lej­li­ler, ULEB Av­ru­pa Ku­pa­sı F Gru­bu ma­çın­da Yu­nan eki­bi PA­OK'u ön­ce­ki gün An­ka­ra Are­na'da ko­nuk et­ti. Tem­sil­ci­miz ma­çı 84 65 ka­zan­dı ama An­ka­ra­gü­cü ta­raf­tar­la­rı­nın im­za at­tı­ğı olay, karşılaşmanın da önü­ne geç­ti.

YANLIŞ ANLAMAYLA BAŞLADI

TED Ko­lej­li­ler'in baş an­tre­nö­rü Er­cü­ment Sun­ter'in maç­tan bir­kaç gün ön­ce ba­sın top­lan­tı­sın­da “Hiç ta­raf­ta­rı­mız yok. Ga­li­ba sa­lon­da PA­OK ta­raf­tar­la­rı da­ha çok ola­cak” açık­la­ma­sı­nı “Çok faz­la PA­OK ta­raf­ta­rı ge­le­cek” di­ye an­la­yan An­ka­ra­gücülü ta­raf­tar­lar, ön­ce­ki gün oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da yak­la­şık 300 ki­şiy­le sa­lo­na git­ti. An­cak PA­OK'lu kim­se­yi bu­la­ma­yan Sa­rı La­ci­vert­li­ler, “PA­OK ne­re­de­sin” di­ye te­za­hü­rat yap­ma­ya baş­la­dı. Bu sı­ra­da gru­bun için­den ay­rı­lan ba­zı ta­raf­tar­lar, giz­li­ce ra­kip ta­raf­tar bö­lü­mü­ne geç­ti ve “PA­OK” di­ye ba­ğır­ma­ya baş­la­dı. Ra­kip­le­ri­nin gel­di­ği­ni sa­nan An­ka­ra­gücülü­ler ise bu gru­ba sal­dır­dı.

Po­lis iki ta­ra­fı da he­men dı­şa­rı at­tı. Bu sa­ye­de oyun dur­ma­dı. An­cak olay­lar dı­şa­rı­da de­vam et­ti. Po­lis, TO­MA ve bi­ber ga­zı kul­la­na­rak gru­bu da­ğıt­tı.

PAOKLULAR DA ŞAŞKIN

Bu il­ginç ola­yın ar­dın­dan PA­OK yet­ki­li­le­ri­ne ulaş­tık. Yu­nan eki­bi­nin tem­sil­ci­le­ri yaşanan bu olaylara çok şa­şı­rır­ken, “Yu­na­nis­tan'da ay­nı ta­kım ta­raf­tar­la­rı iki­ye ay­rı­lıp bir­bir­le­ri­ni dö­vü­yor­lar mı” so­ru­mu­za şaş­kın­lık içe­ri­sin­de “Ha­yır” ce­va­bı­nı ver­mek­le ye­tin­di­ler… Fatih Akyel PAOK'un futbol takımında, İbrahim Kutluay ise basketbol takımında ter dökmüştü.

Bugün