SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda Ga­zi­an­tep BŞB’yi ele­ye­rek adı­nı bir üst tu­ra yaz­dı­ran Ga­la­ta­sa­ray, ta­raf­ta­rı­nı yi­ne mem­nun ede­me­di. Ye­dek oyun­cu­la­rın ağır­lık­ta ol­du­ğu kad­ro­nun bir PTT 1. Lig eki­bi kar­şı­sın­da oy­na­dı­ğı kö­tü fut­bol ve ga­li­bi­ye­tin an­cak pe­nal­tı atış­la­rıy­la el­de edil­me­si bir kez da­ha eleş­ti­ri­le­rin sert­leş­me­si­ne ne­den ol­du. Or­ta­ya çı­kan bu kö­tü tab­lo­nun baş ne­de­ni­nin ta­kım için­de­ki yer­li ve ya­ban­cı oyun­cu­la­rın grup­laş­ma­sı ol­du­ğu yo­ru­mu ağır­lık ka­zan­dı.

BİRBİRLERİNE DERT YANIYORLAR

An­cak ge­len bil­gi­le­re gö­re Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kım­da­ki asıl ra­hat­sız­lık tek­nik di­rek­tör Ro­ber­to Man­ci­ni’den kay­nak­la­nı­yor. Fut­bol­cu­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nun İtal­yan ça­lış­tı­rı­cı­nın an­tren­man me­tot­la­rın­dan ra­hat­sız ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Oyun­cu­la­rın yo­ğun an­tren­man prog­ra­mın­dan ve Man­ci­ni’nin aşı­rı kon­dis­yon yük­le­me­le­rin­den şi­ka­yet­çi ol­duk­la­rı ve bu­nu ken­di ara­la­rın­da sü­rek­li ola­rak ko­nuş­tuk­la­rı sı­zan bil­gi­ler ara­sın­da.

KANARYA SİNİRLERİNİ BOZUYOR

Öte yan­dan Ga­la­ta­sa­ray’da grup­laş­ma­ iddialarının ta­van yap­tı­ğı bir dö­nem­de ezeli rakip Fe­ner­bah­çe’deki tam ter­si du­rum da Flor­ya’nın gün­de­min­de. Me­tin Ok­tay Te­sis­le­ri’nde fut­bol­cu­lar ara­sın­da ya­pı­lan mi­ni soh­bet­ler­de sık sık Fe­ner­bah­çe’de­ki bir­lik ve be­ra­ber­lik gö­rün­tü­le­ri­nin ko­nu­şul­du­ğu öğ­re­nil­di. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ba­zı fut­bol­cu­la­rın eze­li ra­kip­le­ri­nin sa­ha için­de ve dı­şın­da ser­gi­le­dik­le­ri ai­le gö­rün­tü­sü­ne vur­gu yap­tık­la­rı, bu du­ru­mu­n ba­zı fut­bol­cu­la­rın si­nir­le­ri­ni yıp­rat­tı­ğı ifa­de edil­di.

(Bugün)