SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Didier Drog­ba… Ga­la­ta­sa­ray ta­ri­hi­nin gel­miş geç­miş en bü­yük mar­ka­sı olan Fil­di­şi­li yıl­dız, 35 ya­şı­na gel­me­si­ne rağ­men ödül­le­ri topluyor. Her se­zon Mo­na­co Pren­si'nin dü­zen­le­di­ği Av­ru­pa'nın en pres­tij­li ödü­lü Gol­den Fo­ot'­u oy­la­rın %70'i­ni ala­rak ve Ro­nal­do, Eto'o, Ca­sil­las, Ini­es­ta, Pir­lo, Klo­se, Tre­ze­qu­et, Lam­pard, Beck­ham gi­bi isim­le­ri ge­ri­de bı­ra­ka­rak evi­ne gö­tü­ren Drog­ba, bu mut­lu­lu­ğun ar­dın­dan AM­K'­ya özel açık­la­ma­lar yap­tı.

İş­te dün­yanın zir­ve­si­ne otu­ran Drog­ba'nın söz­le­ri:

ÖDÜL SONRASI NELER HİSSEDİYORSUN?

“Benim için çok bü­yük bir onur. Çün­kü bu oy­la­ma­yı ta­raf­tar­lar yap­tı. Be­ni çok bü­yük bir lis­te­nin için­den seç­ti­ler. Fut­bol ta­ri­hi­ne böy­le ya­zı­lı bir bel­ge bı­rak­tı­ğım için çok mut­lu­yum. Bu ba­na gu­rur ve­ri­yor. Bu mut­lu­lu­ğu bu­gü­ne ka­dar for­ma­sı­nı giy­di­ğim ta­kım­la­rın ta­raf­lar­la­rıy­la pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Çün­kü oy­la­rı ba­na on­lar ver­di. Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­ta­rı­na ay­rı­ca te­şek­kür edi­yo­rum. Be­nim için na­sıl ça­lış­tık­la­rı­nı çok iyi bi­li­yo­rum.”

BÖYLE BİR ÖDÜL ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

“Ça­lış­mak, ça­lış­mak ve tek­rar­dan ça­lış­mak.”

YILLARDAN BERİ ÇALIŞIYORSUN YORULMADIN MI?

“Ha­yır… Tam ter­si­ne ça­lış­ma­yı se­vi­yo­rum. Ben fut­bol tut­ku­nu­yum. Fut­bol be­nim ha­ya­tım. Oyu­na kar­şı bü­yük bir say­gım var. Bu pro­fes­yo­nel­li­ğin ilk ku­ra­lı. Çün­kü bu oyun be­ni ulus­la­ra­ra­sı are­na­ya çı­kar­dı. Bu oyun be­ni ge­liş­tir­di, bu oyun be­ni dün­ya­ya ta­nıt­tı. Fut­bo­la kar­şı say­gı­mız hiç ek­sil­me­me­li.”

BU KADAR ÇOK OY ALMAYI BEKLİYOR MUYDUN?

“As­la. Çok bü­yük bir sür­priz ol­du. Ay­nı za­man­da bu bir si­yah Af­ri­ka­lı'nın ilk Gol­den Fo­ot ödü­lü. Ve ben halk ta­ra­fın­dan se­çil­dim. Bu da ta­ri­he at­tı­ğım bir im­za ol­sun.

BU ÖDÜLÜ KAZANMAK İÇİN SADECE AYAKLA FUTBOL OYNAMAK YETERLİ Mİ?

“Ha­yır. Sa­de­ce ödü­lün adı al­tın ayak. To­pu aya­ğı­mız­la dür­tüp aya­ğı­mız­la vu­ru­yo­ruz. Ama fut­bol akıl­la oy­na­nır.”

Galatasaray’ın yıldızı, 4 ay süren yarışmada şu isimleri geride bıraktı: Iker Casillas, Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Andrea Pirlo (Juventus), Frank Lampard, Samuel Eto'o (Chelsea), David Beckham (PSG), David Trezeguet (River Plate), Miroslav Klose (Lazio).

MONACO’DA AYAK İZİ VAR…

Monaco Prensi Albert'in davetlisi olarak Monaco'da ödülünü alan Drogba, futbolun efsane isimleri arasında yer almanın kendisini gururlandırdığını söyledi. Fildişili yıldız geleneğe uydu ve ayak izini Monaco Sarayı'nın önündeki alanda bıraktı.

35'LİK GOL MAKİNESİ

Bu sezon Galatasaray'ın 3 kulvarda oynadığı 10 maçta da sahada olan Drogba, toplam 6 gole imzasını koydu. Derbilerde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı boş geçmeyen Fildişili Aslan, ligde Antalya ile Akhisar'a, Avrupa'da Juventus'a gol attı. Drogba, geçen sezon yarım devrede kaydettiği 6 gole bu sezon 2 ayda ulaştı.

ANTRENMANI KAÇIRMADI

Önceki gün Monaco'nun yolunu tutan ve Golden Foot ödülünü alan Didier Drogba dün sabah İstanbul'a döndü. Hemen tesislerin yolunu tutan Drogba, idmanın tamamında takımla çalıştı.