SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

‘Real’i yeneceğiz herkes bunu bilsin’

Dün gece İstanbul’a gelen Terim, evine bile gitmeden Florya’daki odasına geçti, 09.00’da Madrid için dersini çalışmaya başladı. Fatih Hoca, öğlen takımı toplayarak “Real’i yeneceğiz, herkes bunu bilsin” dedi ve Drogba’yla da özel olarak görüştü.

Güncellenme: 09:00, 12/09/2013
‘Real’i yeneceğiz herkes bunu bilsin’

Fatih Te­rim… Türk fut­bo­lu­nun ger­çek an­lam­da İm­pa­ra­to­ru ol­du­ğu­nu, gö­re­ve gel­di­ği sı­ra­da ka­ğı­da 2014 yaz­ma­yı bi­le unu­tan Tür­ki­ye'ye ye­ni­den Bre­zil­ya ka­pı­sı­nı gös­ter­me­siy­le ye­ni­den is­pat­la­dı. An­dor­ra ve Ro­man­ya za­fer­le­ri­nin ar­dın­dan dün ge­ce geç sa­at­ler­de ül­ke­ye dö­nen Fa­tih Ho­ca, evi­ne git­me­den Flor­ya'da­ki oda­sı­na geç­ti.

Kısa bir sü­re uyu­yan Te­rim, sa­bah 09.00'da me­sa­iye baş­la­ya­rak 17 Ey­lü­l'­de Are­na'da ağır­la­na­cak olan Re­al Mad­rid ma­çı için der­si­ne baş­la­dı. Öğ­len sa­at­le­rin­de de ta­kı­mı top­la­yıp, “Ge­çen se­ne de­vir­di­ği­miz Re­al'­i yi­ne ye­ne­ce­ğiz, her­kes bu­nu bil­si­n” di­yen Te­rim, Drog­ba'y­la da özel ola­rak gö­rü­şe­rek “Sa­na bu maç­ta çok gü­ve­ni­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.