SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

‘Hocamı mahcup etmeyeceğim’

Trabzon’un Brezilyalı golcüsü Henrique, “Hocam’ın bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım. Bu sezon en çok Akçay için çalışacağım” dedi

Güncellenme: 09:39, 09/09/2013
‘Hocamı mahcup etmeyeceğim’

Transfer dö­ne­min­de kad­ro­su­nu bir gol­cüy­le güç­len­dir­me­yen ve yo­lu­na Pau­lo Hen­ri­qu­e’yle de­vam ka­ra­rı alan Trab­zons­por’da Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu hırs­lan­dı. “Ho­cam Mus­ta­fa Ak­çay’a ba­na gü­ven­di­ği için te­şek­kür ede­rim” di­yen Hen­ri­qu­e, “Sa­ha­da elim­den ge­le­ni yap­ma­ya ha­zı­rım. Av­ru­pa’da iyi bir per­for­man­sım var, bu du­ru­mu li­ge de yan­sıt­ma­yı he­def­li­yo­rum. Bir gol­cü­nün oy­na­ya­rak form tut­tu­ğu­nu, en iyi ho­ca­mız bi­li­yor” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

‘JANKO KATKI SAĞLAR’

Uzun sü­re­dir kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lan golcü Mark Jan­ko’nun re­ka­bet an­la­mın­da Trab­zons­por’a fay­da sağ­la­ya­ca­ğı­nı di­le ge­ti­ren Hen­ri­qu­e, “İki­miz ara­sın­da­ki mü­ca­de­le­den kar­lı çı­ka­cak ta­raf, Trab­zons­por ola­cak­tır. Benim inancım bu yönde” yo­ru­mu­nu yap­tı.

Yayınlanma Tarihi:09:38,