SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Sahanın dı­şıy­la il­gi­li ko­nuş­mak­tan sı­kı­lan biri ola­rak, ha­zır ra­hat ka­za­nıl­mış bir maç ya­ka­la­dık, bi­raz fut­bol­dan bah­se­de­lim. So­w'­un kon­dis­yo­nu iyi de­ğil di­ye kad­ro­da ol­ma­dı­ğı­nı du­yun­ca, “San­ki di­ğer­le­ri Ram­bo­” di­ye­rek­ten Er­sun Ya­na­l'­a sal­la­dım. Ama ağ­zı­mın pa­yı­nı al­dım. Ger­çek­ten her­kes ta­ban­ca gi­biy­di. Hep eleş­tir­dik Ya­na­l'­ı, şim­di bu güç­lü ta­kım için te­şek­kür et­me­li her­kes.

Yanal’ın bah­set­ti­ği her şe­yi gör­dük sa­ha­da. Ön­de ba­san, ra­kip­le­ri­ni ba­ğır­tan, hiç dur­ma­dan iki­li mü­ca­de­le­ye gi­ren bir F.Bah­çe. Ve bu ag­re­sif­li­ğin baş ak­tö­rü Sel­çuk'tu. Ka­me­ra­lar bi­le zor ya­ka­la­dı Sel­çu­k'­u. Ner­dey­se ken­di or­ta­sı­na ka­fa vu­rup gol ata­cak­tı :)

Tank Eme­ni­ke

Emenike de tank be kar­de­şim. O ne­dir öy­le? Ra­ki­bi­ne 1 met­re­de ça­lım atıp 2 met­re fark ata­bi­len, fi­zik ku­ral­la­rı­na düş­man bir ki­şi ken­di­si. Sağ ta­raf­ta önü­ne kim gel­diy­se ba­yılt­tı, bi­re­bir­de ça­re­siz bı­rak­tı. Bu transfer tamamdır!

Maçın ada­mı Hol­men. Bu ada­mı ay­lar­dır id­man­lar­da sey­re­dip oy­na­ta­ma­mak na­sıl bir Çin iş­ken­ce­si­dir Al­la­hım. Za­ten ada­ma uzak­tan ba­kın­ca hep Alex zan­ne­di­yo­rum, saç­la­rı kı­sa, fi­zi­ği ay­nı.. İn­sa­nın içi gi­di­yor. Ama onun gi­bi ‘top­çu' ol­du­ğu­nu ilk res­mi ma­çın­da gös­ter­me­si, F.Bah­çe için bü­yük şans. Böy­le bir or­tam­da, böy­le bir za­man­da 3 ay son­ra sa­ha­ya çı­ka­cak­sın, üze­rin­de­ki for­ma çu­buk­lu ola­cak ve hiç bas­kı his­set­me­den ça­tır ça­tır to­pu­nu oy­na­ya­cak­sın. Val­la­hi bra­vo.

Kuyt, Me­ire­les, Ege­men, Al­ves ve di­ğer­le­ri de iyiy­di. Çün­kü ta­kım ola­rak öne çı­kıp-ge­ri ko­şun­ca ara­da sı­rıt­ma şan­sı­nız kal­mı­yor. Bu gö­rün­tü eğer tek maç­lık ve Si­vas kay­nak­lı de­ğil­se, Av­ru­pa'sız F.Bah­çe, lig­de yü­rür gi­der.

Aklımda kal­ma­sın.. Kon­ya'da yap­tı­ğı Ra­bi­a işa­re­ti­nin ar­dın­dan Ar­se­nal sı­na­vın­da ta­raf­ta­rın yu­ha­la­dı­ğı Em­re'y­le il­gi­li ko­nu. İd­man­lar­da­ki de­tay­la­rı ta­kip et­ti­ğim için bi­li­yo­rum. Em­re'nin her Ka­dı­kö­y'­de­ki maç­tan ön­ce ada­le­si sert­leş­me­ye baş­la­dı. Ön­ce­ki gün de ted­bir amaç­lı id­ma­nı ya­rım bı­rak­tı­ğı açık­lan­dı, sa­ha­ya çık­ma­dı. Bu ted­bir, aca­ba ta­raf­ta­rın tep­ki­si­ne kar­şı alın­mış bir ted­bir mi me­rak edi­yor in­san…