SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Trabzon’un dün­ya­ca ün­lü yıl­dı­zı Flo­rent Ma­lo­uda ya­vaş ya­vaş form tut­ma­ya baş­lı­yor. Yak­la­şık bir yıl­dır aya­ğı to­pa değ­me­di­ği için fi­zik­sel açı­ğı­nı ka­pat­ma­sı za­man alan Fran­sız fut­bol­cu, ta­raf­ta­rı önün­de ade­ta şov yap­tı. 43. da­ki­ka­da ba­zı ta­raf­tar­la­rın kü­für­le­ri­ne da­ya­na­ma­yan ve sa­ha­yı terk eden Vol­kan Şe­n'­in ye­ri­ne da­hil olan Ma­lo­uda, 6 da­ki­ka son­ra fi­le­le­ri bul­du. Kar­şı­laş­ma 1-1 de­vam eder­ken, Ad­ri­an'­ın pa­sın­da yak­la­şık 25 met­re­den ha­ri­ka bir fü­ze gön­der­di 33'lük yıl­dız. Top ka­le­ci Pa­we­le­k'­in çaresiz ba­kış­la­rı ara­sın­da fi­le­ler­le bu­lu­şur­ken, Florent Ma­lo­uda ta­kı­mı­na se­zo­nun ilk pu­an­la­rı­nı ge­tir­miş ol­du.

SON GOLÜ 2012’DEYDİ

Son go­lü­nü Chel­se­a for­ma­sı al­tın­da Pre­mi­er Li­g'­de 29 Ni­san 2012 yı­lın­da QPR'­a kay­de­den dün­ya yıl­dı­zı, ses­siz­li­ği­ni boz­muş ol­du. Ma­lo­uda yük­se­len for­muy­la bor­do-ma­vi­li ta­raf­tar­la­rı ken­di­si­ne mest et­me­ye şim­di­den baş­la­dı.