SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Beşiktaş maçında olası bir beraberliği puan kaybı olarak değerlendireceğini belirten Mustafa Reşit Akçay, “Saldırgan bir takım istiyorum. 90 dakika boyunca baskı yapın. Rakibe hiç şans tanımayın” dedi

Ka­ra­de­niz eki­bi, Sü­per Li­g'­de 2013-14 se­zo­nu­na çok zor bir maç­la baş­lı­yor. Trab­zons­por, Ata­türk Olim­pi­yat Sta­dı'n­da eze­li ra­ki­bi Be­şik­ta­ş'­a ko­nuk olu­yor. An­cak si­yah-be­yaz­lı­lar gi­bi güç­lü bir ra­ki­be rağ­men, tek­nik di­rek­tör Mus­ta­fa Re­şit Ak­çay id­di­ayı el­den bı­rak­mı­yor. De­ne­yim­li ho­ca, fut­bol­cu­la­rıy­la yap­tı­ğı son top­lan­tı­da ol­duk­ça çar­pı­cı ifa­de­ler kul­lan­dı. Ak­çay, Be­şik­taş dep­las­ma­nın­da alı­na­cak be­ra­ber­li­ği as­la iyi bir so­nuç ola­rak gör­me­ye­ce­ği­ni ve 2 pu­an kay­bı şek­lin­de de­ğer­len­di­re­ce­ği­ni söy­le­di.

STOPERLERE ÖZEL UYARI

Tec­rü­be­li tek­nik adam, “Bu­nu say­gı­sız­lık zan­net­me­yin. Be­şik­taş bü­yük bir ta­kım, önem­li bir ra­kip. Ama biz on­lar­dan da­ha iyi­yiz ve da­ha ha­zı­rız. Sa­ha­dan 3 pu­an­la ay­rıl­ma­sı ge­re­ken ta­ra­fı­z” de­di.

Mus­ta­fa Ak­çay da­ha son­ra Trabzonspo­r'­u ga­li­bi­ye­te ta­şı­ya­cak oyun pla­nı­nın şif­re­le­ri­ni de ver­di. Ak­çay, “Sal­dır­gan bir ta­kım is­ti­yo­rum. Top ra­ki­be geç­ti­ği an­da pres uy­gu­la­yın. 90 da­ki­ka bo­yun­ca bas­kı ya­pın. Ra­ki­be hiç şans ta­nı­ma­yın. Or­dus­por ile oy­na­nan ha­zır­lık ma­çın­da önem­li ha­ta­lar yap­tık. Bun­la­rın tek­rar­lan­ma­sı­nı is­te­mi­yo­rum. Sto­per­ler her an uya­nık ol­su­n” di­ye ko­nuş­tu. Av­ru­pa Li­gi'ne ka­tıl­ma yo­lun­da 4 res­mi ma­ça çı­kan ve hiç ye­nil­me­yen Trab­zons­por, Be­şik­ta­ş'­ı da mağ­lup edip gü­cü­nü dos­ta düş­ma­na is­pat­la­mak is­ti­yor. Ak­ça­y'­ın öğ­ren­ci­le­ri­ni mo­ti­ve et­mek söy­le­di­ği söz­le­rin sa­ha­da na­sıl kar­şı­lık bu­la­ca­ğı ise bu ak­şam bel­li ola­cak.