SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Dany ve Aydın’a talip var!

Timsah, transferde atağa kalktı. Dany için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklif yapacak olan Bursa, boştaki Aydın Yılmaz konusunda da temaslarını hızlandırdı.

Güncellenme: 08:14, 25/06/2013
Dany ve Aydın’a talip var!

Erkan Kö­rüs­tan baş­kan­lık gö­re­vi­ne gel­dik­ten son­ra ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­ran Bur­sas­po­r'­da, trans­fer ro­ta­sı net­lik ka­zan­ma­ya baş­la­dı. Şam­pi­yon­lu­ğu ko­va­la­ya­cak bir ta­kım oluş­tur­mak is­te­yen ye­şil-be­yaz­lı­lar, Ga­la­ta­sa­ray­lı iki yıl­dı­zın pe­şin­de. Tek­nik di­rek­tör Hik­met Ka­ra­man, Ga­zi­an­teps­po­r'­dan öğ­ren­ci­si olan Dan­y'­nin kad­ro­ya ka­tıl­ma­sı­nı is­ti­yor. Ka­me­run­lu sto­per ile Tim­sah sa­vun­ma­da­ki so­ru­nu çöz­mek ama­cın­da. Ga­la­ta­sa­ra­y'­da ya­ban­cı ko­nu­sun­da sı­kın­tı ya­şa­nı­yor ve Ched­jo­u alın­dık­tan son­ra Dan­y'­nin 11'de oy­na­ma ih­ti­ma­li de ol­duk­ça azal­dı. Bur­sa, ki­ra­lık for­mü­lü­ne da­hi sı­cak ba­kı­yor. Bu ko­nu­da Cim­bo­m'­a res­mi tek­lif ya­pı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.

1 Tem­mu­z'­a ka­dar bi­te­cek

Ye­şil-be­yaz­lı­la­rın he­de­fin­de­ki di­ğer oyun­cu Ay­dın Yıl­maz… Ga­la­ta­sa­ray ile söz­leş­me­si so­na eren ve he­nüz mu­ka­ve­le­si­ni uzat­ma­yan ba­şa­rı­lı ka­nat oyun­cu­su ile Bur­sas­por te­mas­ta.

Kanatlardaki sı­kın­tı­yı da Ay­dın ile gi­de­re­cek olan Tim­sah, Ozan İpek, Tun­cay ve Fer­hat Ki­ra­z'­ın ya­nı­na önem­li bir isim al­mış ola­cak. Bur­sas­por, 1 Tem­mu­z'­da­ki yurt­dı­şı kam­pı­na ka­dar bu trans­fer­le­ri mut­la­ka bi­tir­mek is­ti­yor.

Sa­fa Can Konuksever/AMK