SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Teselli ikramiyesi Fenerbahçelilerin

13 Mayıs 2013

Maç ön­ce­si man­za­ra çok net­ti: So­nuç ne olur­sa ol­sun 90 da­ki­ka­nın ar­dın­dan Ga­la­ta­sa­ray cep­he­sin­de hiç­bir şey de­ğiş­me­ye­cek­ti… 19'un­cu şam­pi­yon­luk ka­za­nıl­mış, Şam­pi­yon­lar Li­gi bi­le­ti ce­be kon­muş, ka­sa da­ha bü­yük he­def­ler için ful­l'­len­miş­ti.

FE­NER­BAH­ÇE cep­he­sin­de ise du­rum tam ter­siy­di… Aziz Yıl­dı­rı­m'­ın cu­mar­te­si gü­nü ya­pı­lan ma­li ge­nel ku­ru­lun ne­re­dey­se ta­ma­mı­nı Ga­la­ta­sa­ra­y'­a ayır­ma­sı bi­le sa­rı la­ci­vert­li ca­mi­ada­ki ger­gin­li­ğin gös­ter­ge­siy­di…

FA­TİH Te­ri­m'­in ilk 11'de ay­lar­dır oy­na­ma­yan El­man­de­r'­i ter­cih et­me­si, “3 for­vet­li Ga­la­ta­sa­ray ma­ça fark için çı­kı­yo­r” ha­va­sı ya­rat­tıy­sa da tam ter­si ol­du. Ma­çın ilk 20 da­ki­ka­sı­na yan­sı­yan Fe­ner­bah­çe'nin ma­çı da­ha çok is­te­di­ğiy­di.

GA­LA­TA­SA­RAY­LI oyun­cu­lar­da, me­zu­ni­ye­ti­ne bir haf­ta ka­la oku­la key­fi gi­den öğ­ren­ci ha­va­sı var­dı. İs­tek yok, pres yok, cid­di­yet hiç yok­tu… Ade­ta her­kes yü­rü­yor­du. BU­NA rağ­men Gök­ha­n'­ın an­lık ha­ta­sıy­la, Kra­l'­ın pe­nal­tı go­lü gel­di. Bu sür­priz gol bi­le Sa­rı Kır­mı­zı­lı fut­bol­cu­la­rı oyu­na mo­ti­ve et­me­ye yet­me­di.

O da­ki­ka­lar­da Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı­nın sa­ha­ya at­tı­ğı vis­ki şi­şe­si ha­kem Cü­neyt Ça­kı­r'­ı faz­la çarp­mış ol­ma­lı ki, art ar­da ha­ta­lı ka­rar­lar ver­me­ye baş­la­dı.

BE­RA­BER­LİK go­lü­nü ge­ti­ren atak­ta Ha­mi­t'­e ya­pı­lan fau­lü es geç­ti. Ga­la­ta­sa­ray de­fan­sı­nın sol ka­na­dın­dan gö­be­ği­ne ka­dar ta­ma­mı­nın po­zis­yo­nu iz­le­me­si so­nu­cun­da da We­bo'nun go­lü gel­di. İKİN­Cİ gol­de ise ha­kem Cü­neyt Ça­kır, Ebo­ue'­nin itil­me­si­ni se­yir­ci kal­dı… Bu ha­ta­lı ka­ra­rın ar­dın­da, Ebo­ue'­nin se­zo­nun ge­ne­li­ne yan­sı­yan gay­ri­cid­di ta­vır­la­rı­nın et­ki­si de yad­sı­na­maz­dı doğ­ru­su.

İLK ya­rı­ya da­ir es ge­çil­me­me­si ge­re­ken di­ğer iki önem­li ko­nu ise Em­re'nin dün­ya öl­çe­ğin­de ta­ham­mül edi­le­mez olan ama her na­sıl­sa bu ül­ke­de sür­dü­rü­le­bi­lir ha­le ge­len ta­vır­la­rı ve Fe­ner­bah­çe tri­bün­le­ri­ne yan­sı­yan ‘muz­lu' ırk­çı­lık­tı.

İKİN­Cİ ya­rı­da sa­ha­da­ki ba­zı oyun­cu­lar de­ğiş­se de ge­nel gi­di­şat pek de­ğiş­me­di.

SO­NUÇ ola­rak Fe­ner­bah­çe da­ha çok is­te­di­ği ve da­ha iyi oy­na­dı­ğı bir ma­çı ka­zan­dı. Şam­pi­yon­lar Li­gi'n­de ön ele­me oy­na­ma­yı ga­ran­ti­ler­ken, ilk ya­rı­da Are­na'da 2-1 kay­bet­ti­ği ma­çın rö­van­şı­nı al­dı.

GA­LA­TA­SA­RAY ise, ya­zı­nın ba­şın­da da söy­le­di­ği­miz gi­bi 19'un­cu şam­pi­yon­luk ve Şam­pi­yon­lar Li­gi'ne di­rekt ka­tıl­ma bü­yük ik­ra­mi­ye­siy­le gel­di­ği Ka­dı­kö­y'­den, ta­raf­ta­rı­nı ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­ta­rak ay­rıl­dı.

BU se­zon fut­bo­lu bir tür­lü la­yık ol­du­ğu gi­bi yö­ne­te­me­yen­le­rin pa­yı­na ise, se­zon so­nu sür­priz ik­ra­mi­ye­si ola­rak vis­ki şi­şe­si, ırk­çı­lık, Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı­nın ken­di oyun­cu­su­na isa­bet et­tir­di­ği ya­ban­cı ci­sim­ler ve ya­kı­lan me­şa­le­ler düş­tü.

BA­KA­LIM bu ko­nu­da bu kez ne ka­rar ve­re­cek­ler?

Buraya diğer yazı alanı ajax ile gelecek