SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Hayata dönüş

Trabzonspor, Sivas’a attığı yarım düzine golle taraftarıyla barıştı. Camianın tek isteği ise alınacak Türkiye Kupası ile ile geçmişe sünger çekmek...

Güncellenme: 09:14, 10/05/2013
Hayata dönüş

Hazırlık kam­pı son­ra­sı Trab­zon fır­tı­na­sı­nın lig­de ese­ce­ği tah­min edi­li­yor­du. Şe­nol Gü­neş ve öğ­ren­ci­le­ri ilk iki haf­ta­da 4 pu­an top­la­dık­tan son­ra An­tep ye­nil­gi­si­ni “na­zar bon­cu­ğu­” say­mış, sa­ha­sın­da­ki Bur­sa ma­çı­na ka­dar ra­kip­le­ri­ne ye­nil­me­miş­ti. An­cak Av­ni Ake­r'­de­ki ye­nil­gi­ye An­tal­ya mağ­lu­bi­ye­ti ek­le­nin­ce ca­mi­a ka­rış­mış­tı. Kay­se­ri ile baş­la­yan Ela­zığ ile bi­ten “ka­za­na­ma­ma­” se­ri­si Şe­nol Gü­neş ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sı­na ne­den ol­muş ve gö­re­ve Trab­zons­po­r'­un 1990'lı yıl­lar­da­ki yıldızı To­lu­nay Kaf­kas ge­ti­ril­miş­ti…

ATEŞLE BARUT

Tolunay Kaf­kas ge­li­şiy­le bir­lik­te “A­teş­le ba­ru­t bu­luş­tu” de­miş ve pat­la­ma bek­le­miş­ti. 4-1'lik Ga­zi­an­tep ma­çı dı­şın­da ta­raf­tar­lar do­ya­sı­ya ga­li­bi­yet se­vin­ci ya­şa­mak­tan uzak kal­mış­tı… Lig­de son 4 haf­ta­da 3 ga­li­bi­yet alan Fır­tı­na, ku­pa­da ise Sa­pa­ra'nın, Sivas'ta 90'da at­tı­ğı gol son­ra­sı Av­ni Ake­r'­e umut­lu dön­müş­tü. 1-0'lık ga­li­bi­yet ye­ter­liy­di an­cak ne Kaf­kas ne de öğ­ren­ci­le­ri alı­şa­gel­dik bir sko­ra ra­zı de­ğil­di. Ad­ri­an'­ın hat-trick yap­tı­ğı maç­ta ge­len 6-0'lık ga­li­bi­yet hem ta­kı­mı UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdı hem ca­mi­ayı mut­lu gün­le­re ge­ri dön­dür­dü.

HEDEF 9. KUPA

13 Kez ku­pa­da fi­nal oy­na­yan Trab­zons­por, Si­vass­por ga­li­bi­ye­tiy­le 14. kez ken­di­si­ni fi­nal­de bul­du. Ku­pa şim­di 90 da­ki­ka uzak­lık­ta. Geç­miş­te bu ba­şa­rı­yı 8 kez ya­şa­yan Ka­ra­de­niz eki­bi­nin tek dü­şün­ce­si ise 9. kez bu ku­pa­yı mü­ze­ye gö­tür­mek ve kö­tü ge­çen se­zo­nun acı­sı­nı alı­na­cak bir Tür­ki­ye Ku­pa­sı'y­la din­dir­mek…