SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

İki aydır, “Sezonu kurtarmanın tek yolu kupa” diyen Tolunay Kafkas ve öğrencileri, deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Sivas'ın amacı ise yarı finale kadar gelmişken bu işi sonuna kadar götürmek.

Bu se­zon bek­len­ti­le­rin faz­la­sıy­la al­tın­da ka­lan ve ta­raf­tar­la­rı­na kan ağ­la­tan Trab­zons­por, bel­ki de yı­lın ma­çı­na çı­kı­yor. Bor­do-ma­vi­li­ler, Tür­ki­ye Ku­pa­sı ya­rı fi­nal ilk ma­çın­da dep­las­man­da Si­vass­po­r'­la kar­şı­la­şı­yor. Ka­ra­de­niz eki­bin­de tek­nik di­rek­tör To­lu­nay Kaf­kas ve öğ­ren­ci­le­ri, iki ay­dır ben­zer açık­la­ma­lar ya­pı­yor­du. Us­ta ho­ca ve oyun­cu­lar, “Bu se­zon her­ke­si çok üz­dük. Ken­di­mi­zi af­fet­tir­mek için ku­pa­yı ka­zan­mak zo­run­da­yı­z” di­ye ko­nu­şu­yor­du. Baş­kan Sad­ri Şe­ner ve yö­ne­ti­ci­le­rin de sık sık öne­mi­ne vur­gu yap­tı­ğı ku­pa maç­la­rı, so­nun­da gel­di çat­tı. Fır­tı­na bu ak­şam, 4 Ey­lül Sta­dı'n­dan iyi bir skor­la dön­mek için sah­ne ala­cak.

TARİH YAZMANIN EŞİĞİNDELER

Ev sa­hi­bi Si­vass­po­r'­da da çok fark­lı bir man­za­ra yok. Kır­mı­zı-be­yaz­lı­la­rın tek­nik pat­ro­nu Rı­za Ça­lım­bay, bu se­zon lig­de hak et­tik­le­ri yer­de ol­ma­dık­la­rı­nı her de­fa­sın­da söy­lü­yor. Ça­lım­bay ay­rı­ca, son dö­nem­de alı­nan skor­lar yü­zün­den Si­vas ta­raf­ta­rıy­la da so­run­lar ya­şı­yor. Ta­ri­hin­de ikin­ci kez yük­sel­di­ği ya­rı fi­na­le ka­dar gel­miş­ken bu kez işi so­nu­na ka­dar gö­tür­mek ve ta­rih yaz­mak ama­cın­da­ki Yi­ği­do­lar, Trab­zo­n'­u eli boş gön­der­mek için so­nu­na ka­dar mü­ca­de­le ede­cek. Sa­at 19.00'da baş­la­ya­cak kar­şı­laş­ma AT­V'­den can­lı ola­rak ek­ran­la­ra ge­le­cek. Ma­çı Hü­se­yin Gö­çek yö­ne­te­cek.