SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Düşme hattıyla arayı iyice açmaları için bugün mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten Kafkas, “Akhisar'dan 3 puan alırsak, kalan haftalar bizim için endişeden uzak geçer” diyor.

Ge­çen haf­ta­yı An­tal­yas­por ga­li­bi­ye­tiy­le ka­pa­tan Trab­zons­por, bu­gün son de­re­ce kri­tik bir ma­ça da­ha çı­kı­yor. 34 pua­na sa­hip bor­do-ma­vi­li­ler, 26 pu­an­lı Ak­hi­sar Be­le­di­yes­po­r'­a ko­nuk olu­yor. Ma­ni­sa 19 Ma­yıs Sta­dı'n­da oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma ön­ce­sin­de her iki ta­kı­mın da ay­nı dert­ten muz­da­rip ol­du­ğu söy­le­ne­bi­lir. Ta­bi­i Ak­hi­sar, kü­me düş­me kor­ku­su­nu Trab­zo­n'­a gö­re çok da­ha faz­la his­se­di­yor. An­cak Ka­ra­de­niz eki­bin­de hiç kim­se ta­ma­men ra­hat­la­dık­la­rı­nı dü­şün­mü­yor. Bu isim­le­rin ba­şın­da da, tek­nik di­rek­tör To­lu­nay Kaf­kas ge­li­yor.

GELECEĞE BAKARIZ

Dün sa­bah ger­çek­le­şen id­ma­nın ar­dın­dan kı­sa bir top­lan­tı ya­pan Kaf­kas, dü­şün­ce­le­ri­ni oyun­cu­la­rı­na ay­nen ilet­ti. De­ne­yim­li tek­nik adam, “Kü­me düş­me­mi­zin söz ko­nu­su ola­ma­ya­ca­ğı­nı her de­fa­sın­da di­le ge­tir­dim. Fa­kat o böl­ge­den uzak­laş­mak sa­de­ce laf­la ol­mu­yor. Sa­ha­ya çı­kıp ra­kip­le­ri­mi­zi de­vir­me­miz ge­re­ki­yor. Bu­gün Ak­hi­sa­r'­ı mağ­lup eder­sek, düş­me hat­tıy­la ara­yı iyi­ce aça­rız. Ka­lan haf­ta­lar bi­zim için ma­lum en­di­şe­ler­den uzak ge­çer. Ta­ma­men ge­le­ce­ğe kon­san­tre olu­ruz. Bu ne­den­le bu­gün 3 pu­an al­ma­lı­yı­z” di­ye ko­nuş­tu.