SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Pierre Webo, UEFA'nın resmi sitesine konuştu. Fenerbahçe'deki en anlamlı golü için “Plzen'e deplasmanda attığım golü unutamıyorum” dedi

Fenerbahçe’nin Ka­me­run­lu gol­cü­sü We­bo, UE­FA'nın res­mi si­te­si­ne ko­nuş­tu. “İ­şi­mi se­vi­yo­rum ve fut­bol için ya­şı­yo­ru­m” di­yen We­bo, “Fe­ner­bah­çe'ye ar­kam­da 400'ün üze­rin­de maç bı­ra­ka­rak gel­dim. Sa­ha­day­ken ak­lım­da ka­zan­mak ve mü­ca­de­le et­mek­ten baş­ka bir dü­şün­ce ol­ma­z” de­di.

İstanbul’da oy­na­mak için eşi­ni ve iki ço­cu­ğu­nu Lon­dra'da bı­rak­mak du­ru­mun­da ka­lan We­bo, “Her gün sa­bah Fe­ner­bah­çe'nin an­tre­man te­sis­le­ri­ne git­mek için fe­ri­bo­ta bi­ni­yo­rum. Tür­ki­ye dı­şın­da bu­nu ne­re­de ya­pa­bi­lir­si­niz ki?” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. F.Bah­çe for­ma­sıy­la 4 gol atan We­bo, en önem­li go­lü­nün Plze­n'­e at­tı­ğı gol ol­du­ğu­nu kay­de­der­ken, “Kah­ra­man de­ği­lim ama o gün tüm ta­kım kah­ra­man­ca bir per­for­mans or­ta­ya koy­du. Ama yi­ne de go­lü at­mak gü­zel­di­” di­ye ko­nuş­tu.