SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

17 Ni­san 2011'in üze­rin­den iki se­ne geç­me­di an­cak Trab­zons­por ve Bur­sas­po­r'­da çok şey de­ğiş­ti. O gün li­der Trab­zon, evin­de üçün­cü sı­ra­da­ki son şampiyon Bur­sa'yı 1-0 yenmişti. Ancak 3 Tem­muz sü­re­ciy­le den­ge­ler şaş­tı. Öy­le ki Sü­per Li­g'­de 26. haf­ta­nın açı­lış ma­çın­da bor­do-ma­vi­li­ler, Bur­sa Atatürk Stadı'na tehlike hattından kur­tul­mak için çı­ka­cak. Ev sa­hi­binin gözü ise ilk 4'te! Se­zo­nun ilk ya­rı­sın­da­ Timsah'­a ta­ri­hin­de

İlk kez evin­de ye­ni­len Fır­tı­na, rö­van­şı da al­ma­ya ça­lı­şa­cak. Ana­do­lu'nun iki şam­pi­yo­nu­nun kar­şılaşacağı maç sa­at 20.00'da baş­la­ya­cak. Bu se­zon ha­kem­ler­den çok çe­ken iki ta­kı­mın maçını Ser­kan Çı­nar yö­ne­tir­ken Akın Si­nem ve Ar­kın Ak­göl bayrak sallayacak. İki ta­kım ara­sın­da­ki 73. mü­ca­de­lede Trab­zon'­un 38'e 9 üs­tün­lü­ğü bu­lu­nu­yor. Gol sa­yı­la­rın­da da bor­do-ma­vi­li­ler 107-49 ön­de…