SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Geç­ti­ği­miz se­zon ba­şın­da trans­fer edil­miş­ti, an­cak esas pat­la­ma­yı bu se­zon yap­tı Se­fa Yıl­maz… Özel­lik­le Pro­si­nec­ki ho­ca ol­duk­tan son­ra müt­hiş bir çı­kış ya­ka­la­yan 22 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, ge­nel ola­rak or­ta sa­ha­nın sağ ta­ra­fın­da oy­nu­yor. Esas işi gol at­mak ol­ma­yan Se­fa, bu­na rağ­men 20 maç­ta 6 kez ağ­la­rı ha­va­lan­dır­dı, 5 de asist yap­tı. İlk ola­rak Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın kan­ca tak­tı­ğı gur­bet­çi fut­bol­cuy­la il­gi­li Kay­se­ris­por Ge­nel Me­na­je­ri Sü­ley­man Hur­ma, AM­K'­ya ko­nuş­tu. Hur­ma, “Se­fa'yı sa­de­ce biz de­ğil, yurt için­den ve dı­şın­dan top­lam 14 ku­lüp is­ti­yor­du. Bi­raz zor bir trans­fer ol­du, ama hep­si­ne değ­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di.

YİNE ‘KÖTÜ ADAM’ OLURUZ

Se­fa gi­bi her iki ka­nat­ta oy­na­ya­bi­len hem hü­cu­ma, hem de sa­vun­ma­ya kat­kı sağ­la­yan yer­li oyun­cu­nun çok bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Hur­ma, “Bu ne­den­le göz­ler onun üze­rin­de. A Mil­li Ta­kı­ma da alı­na­cak. Bu ko­nu­da ho­ca­mız Ab­dul­lah Av­cı'nın iz­le­di­ği­ni bi­li­yo­ruz, ken­di­si bi­zi de ara­yıp bil­gi alı­yor za­te­n” di­ye ko­nuş­tu. Se­fa Yıl­ma­z'­la il­gi­li şim­di­den tek­lif­ler gel­di­ği­ni be­lir­ten Hur­ma, “Ay-yıl­dız­lı for­ma­yı giy­dik­ten son­ra de­ğe­ri iyi­ce ar­tar. Se­zon so­nun­da yi­ne her­kes onu is­ter. Biz de ver­me­yin­ce, ‘kö­tü ada­m' olu­ruz, kü­für ye­riz. Ma­le­sef bun­la­ra ar­tık alış­tı­k” yo­ru­mu­nu yap­tı.

PROSINECKI ŞEHRE ALIŞTI

Son 6 maç­ta al­dık­la­rı 5 ga­li­bi­yet ve 1 be­ra­ber­lik­le il­gi­li de ko­nu­şan Sü­ley­man Hur­ma, “Şo­ta gi­bi Pro­si­nec­ki de çok po­zi­tif bir in­san. Şeh­re he­men alış­tı. Oyun­cu­lar­la ara­sı iyi ve li­gi ça­buk ta­nı­dı. Bun­la­rın so­nu­cu ola­rak da ha­ket­ti­ği­miz pu­an­la­rı al­ma­ya baş­la­dık. Za­ten iyi oy­nu­yor­duk. Av­ru­pa Ku­pa­la­rı'na ka­tıl­ma­yı ta­bi­i ki is­ti­yo­ruz. Bu­nun için se­ri­nin de­vam et­me­si şart. Bu ara­da sa­de­ce Se­fa Yıl­maz de­ğil, tüm oyun­cu­la­rı­mı­zın per­for­man­sın­dan mem­nu­nuz. Tam an­la­mıy­la ta­kım ol­ma­yı ba­şar­dı­k” di­ye ko­nuş­tu.

SA­FA CAN KO­NUK­SE­VER / AMK