SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Maç Ön­ce­si… Be­şik­taş 1 pu­an ge­ri­de; Fe­ner­bah­çe 1 pu­an ön­de. Yo­rum­lar or­tak; Be­şik­taş kay­be­der­se hav­lu atar. Fe­ner­bah­çe için so­run yok! Es­ki İnö­nü'ye der­bi ve­da­sı, ki­mi göz­le­ri yaş­lı, Ki­mi anı­la­rı­na sak­lan­dı. En bü­yük dü­şün­ce tüm his­le­ri­ni içi­ne gö­men Sa­met ho­cay­dı. Ne­ler ya­şa­dı, ne­ler bı­rak­tı, ne şam­pi­yon­luk­lar ka­zan­dı. Fark­lıy­dı ge­li­şi ile bi­le ta­ri­hi İnö­nü'ye ilk oyun­cu­dan son oyun­cu­ya Be­şik­ta­ş'­ta. Mo­ti­vas­yon üst dü­zey­de. Ge­le­lim Fe­ner­bah­çe'ye. TT Are­na'yı Ga­la­ta­sa­ray ga­li­bi­ye­ti ile aç­tı. Bir sür­priz­de İnö­nü'nün ve­da­sı­na ha­zır­la­dı. Ve maç…

BE­ŞİK­TAŞ çı­ka­bi­le­ce­ği en iyi kad­ro ile baş­la­dı. Ko­şan, ısı­ran, ba­san pres ya­pan, sal­dı­ran Be­şik­taş. Ho­los­ko çiz­gi­den içe­ri sı­za­cak, Ol­cay sol­dan vu­ra­cak, Ni­ang Al­lah ne ver­diy­se gi­de­cek! To­ra­man ba­na gö­re en ve­rim­li ye­rin­de oy­na­dı. Fer­nan­des ise en bü­yük koz. F.­bah­çe'de Yo­bo ol­ma­sı ge­re­kir­di ben­ce sa­vun­ma gö­be­ğin­de. Ege­men ta­mam ama Be­kir çok yu­mu­şak. Te­miz ayak­lar de­ğil­ler. Sert ve to­pu oyu­na so­ka­ma­yan 2 isim. Me­ire­les, Ko­ca­man so­ru işa­re­ti. Em­re, yi­ne tüm yük omuz­la­rın­da.

PE­Kİ bu yaz­dık­la­rım ol­du mu? İlk ya­rı­da to­pu aya­ğın­da tu­tan, oy­na­mak is­te­yen, ag­re­sif ama bir o ka­dar da sa­kin F.Bah­çe. Ve­ril­me­yen gol, of­sayt değil. Ar­dın­dan ge­len gol. Be­şik­taş ade­ta golü ça­ğır­dı.

SON­RA uyan­dı Be­şik­taş. Tri­bün­de bi­le da­ha çok ter­le­yen, ga­li­bi­ye­te da­ha ina­nan muh­te­şem ta­raf­tar ne­re­dey­se tri­bün­den tri­bü­ne ko­şa­rak ma­çı al­mak is­te­di.Bir Be­şik­taş­lı oyun­cu ka­fa­yı kal­dı­rıp bak­sa tri­bü­ne ne ol­du­ğu­nu an­la­ya­cak­tı ki an­la­dı da. Fer­nan­des ilk ya­rı­da in­si­ya­tif ala­ma­dı, da­ha ön­de ol­ma­lıy­dı. Top ka­yıp­la­rı­na ina­na­ma­dım Fer­nan­de­s'­in. Ve yi­ne önem­li bir nok­ta Be­şik­taş için; to­pu aya­ğın­da tu­ta­mı­yor­san ra­ki­bi bo­zan bir sis­tem ile oy­na­ma­lı­sın. Be­şik­taş top ya-pa-mı-yor ! Tam 26-27 da­ki­ka Vol­ka­n'­a top gel­me­di. 35. da­ki­ka­da ilk teh­li­ke­li atak Ho­los­ko ile son­ra 3 da­ki­ka son­ra Be­şik­ta­ş'­ın go­lü. Fer­nan­de­s'­in lüt­fen, ni­ha­yet özel ye­te­ne­ği ile kul­lan­dı­ğı ser­best vu­ruş, Kuy­t'­ın mü­da­he­le­siyle ge­len gol. Ko­şan Be­şik­taş var­dı sa­ha­da bu ko­nu­da Fe­ner­bah­çe'den üs­tün­dü ama ma­çı top­la oy­na­yan ka­za­nır…

İkin­ci ya­rı­da çok şey de­ğiş­me­di der­sem ol­maz. Baş­kay­dı Be­şik­taş. İlk ya­rı­dan ders al­mış­tı. Ni­ang say­gı do­lu bir gol at­ıp öne ge­çir­di, se­vin­me­di at­tı­ğı go­le es­ki ta­kı­mı­na. 4 da­ki­ka son­ra ye­di­ği­ni çı­kar­dı yi­ne Sow ile F.Bah­çe. Ka­li­te far­kı vardı. Sol ka­na­dı için bir yo­rum yap­ma­ya­ca­ğım Be­şik­taş için ya­pa­ma­ya­ca­ğım çün­kü… Bu­na rağ­men gol­de gel­di; iki Se­ne­gal­li. Ön­ce Ni­ang ar­dın­dan Sow. Sow da se­vi­yor ha­ni Be­şik­ta­ş'­ı.. Maç böy­le bi­te­cek der­ken bir kon­tra son­ra bay­ram. Ni­ang bir de pas at­tı ilk kav­ma­yı Ol­cay vur­du İnö­nü'de. Bu ta­raf­ta­ra da bun­dan azı yet­mez­di doğ­ru­su.