SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fenerbahçe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ay­kut Ko­ca­man, BA­TE Bo­ri­sov kar­şı­sın­da el­de edi­len so­nuca se­vin­di­ği­ni an­cak or­ta­ya ko­nu­lan fut­bol­dan mem­nun ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Tec­rü­be­li tek­nik adam, se­yir­ci­siz oy­na­nan maç­ta fut­bol­cu­la­rın oyu­nun içi­ne bir tür­lü ken­di­ni so­ka­ma­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, “Her­şe­ye rağ­men son 16 ta­kım ara­sı­na kal­dı­ğı­mız için se­vinç­li­yi­m” di­ye ko­nuş­tu.

Bundan son­ra­ki tur­da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek­le­ri Plze­n'­in ka­li­te­li bir ekip ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ko­ca­man, Bo­ri­sov kar­şı­sın­da or­ta­ya ko­nu­lan fut­bol­dan ge­rek­li der­si çı­ka­ra­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ko­ca­man, üç kul­var­da yo­lu­na de­vam eden ta­kı­mı­nın bun­dan son­ra­ki maç­lar­da fut­bol ola­rak da­ha iyi nok­ta­ya ge­le­ce­ği­ni di­le ge­ti­re­rek, “He­def­le­di­ği­miz yol­da de­vam edi­yo­ru­z” de­di.

GALATASARAY’A TAŞ

Kasımpaşa ve Beşiktaş'la oynayacakları maçların Süper Lig'deki gidişatlarını belirleyeceğine dikkat çeken Fenerbahçe'nin teknik patronu, Kasımpaşa karşılaşmasına pazar günü çıkacak olmalarıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

Aykut Kocaman, “Lig maçını pazartesi oynamak istediniz mi?” sorusuna, “Bize sorulmadı. Sorulsaydı söylerdik. Kupa maçını da perşembe isterdik. Hassas düşünülmesini beklerdik. Daha yorgun olanlar var galiba. Galatasaray; çarşamba, pazartesi oynuyor. Biz perşembe, pazar oynuyoruz. Sanırım istemek gerekiyor. Biz de istemeyi ihmal ettik” yanıtını verdi. Kocaman, paraşütle atılan meşalenin takımın ritmini bozduğunu sözlerine ekledi.

Yayınlanma Tarihi:00:58,