SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Yeşil-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Serdar Aziz, “Daha önce şampiyon olduk, bu sezon neden olmasın!” diyerek camiaya umut aşıladı.

Hikmet Ka­ra­ma­n'­ın ge­li­şiy­le ye­ni­den po­ta­ya gi­ren Bur­sas­por, ön­ce dep­las­man­da alı­nan Ka­ra­bük, ar­dın­dan Ela­zığ ga­li­bi­ye­tiy­le mo­ral bul­du. Ye­şil-be­yaz­lı­la­rın sa­vun­ma oyun­cu­su Ser­dar Aziz, 1-0 ta­mam­la­nan Ela­zığ ma­çıy­la il­gi­li ola­rak, “Po­zis­yon­la­rı go­le çe­vi­re­bil­sey­dik sa­ha­dan da­ha fark­lı bir skor ile ay­rı­la­bi­lir­dik. Bu­ra­sı her­kes için çok zor bir dep­las­man. Ta­kım ar­ka­daş­la­rı­mı kut­lu­yo­rum. Çok iyi mü­ca­de­le et­tik. Ta­raf­tar­la­rı­mız 90 da­ki­ka müt­hiş şe­kil­de bi­zi des­tek­le­di. Öy­le olun­ca biz ­de da­ha çok ha­va­ya gi­ri­yo­ruz. Bü­tün şe­hir öy­le. Ta­raf­ta­rı­mı­zın yar­dı­mıy­la da­ha iyi ola­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Ka­ra­ma­n'­a öv­gü

KARAMAN’A ÖVGÜ

Teknik adam Hik­met Ka­ra­ma­n'­ın tak­tik di­sip­li­ninin müt­hiş se­vi­ye­de ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ser­dar, “Ho­ca­mı­zın de­dik­le­ri­ni yap­tı­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. İkin­ci ya­rı ta­kım ha­lin­de iyi de­fans yap­tık. Biz iyi bir eki­biz. Çok iyi oyun­cu­la­rı­mız var. Al­ter­na­tif­le­ri olan bir ta­kı­mız” de­di. Se­zon so­nun­da şam­pi­yon­lu­ğu he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten genç oyun­cu, “Lig­de şam­pi­yon­luk ne­den ol­ma­sın. Bu­nu da­ha ön­ce ba­şar­dık. Bu se­ne­ de iyi gi­di­yo­ruz. İn­şal­lah böy­le de­vam ede­riz. Şam­pi­yon­luk uzak de­ğil diye dü­şü­nü­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.

BATALLA ZİDANE

Serdar Aziz, Elazığ karşısında tek golü kaydeden Batalla ile ilgili olarak, “Müthiş bir futbolcu. Bizim Zidane'mız. Herkesin gözünde öyle. Tribünleri, bizi topu aldığında inanılmaz rahatlatıyor” dedi.