SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Geçen se­zon Kay­se­ris­po­r'­da 30 maç for­ma gi­yen Se­fa Yıl­maz, Tür­ki­ye'ye ye­ni yeni alı­şı­yor. 1990'da Ber­li­n'­de dün­ya­ya ge­len Se­fa, Ten­nis Bo­rus­si­a son­ra­sı Wolf­sburg alt­ya­pı­sı­na geçmiş bu­ra­da Al­man­la­r'­ın ef­sa­ne­vi is­mi Felix Ma­gath ta­ra­fın­dan A ta­kı­ma alınmış son olarak Du­is­bur­g'­un yo­lu­nu tut­muş­tu.

Milli ta­kım­da 21 kez alt yaş ka­te­go­ri­le­rin­de for­ma gi­yen ve 2011'de yo­lu Kay­se­ri'ye dü­şen Se­fa Yıl­maz, Asıl pat­la­ma­yı bu se­zon yap­tı. Ro­bert Pro­si­nec­ki gel­dik­ten son­ra çı­kı­şa ge­çen gur­bet­çi fut­bol­cu, se­zo­nun bel­ki de en iyi ma­çı­nı Es­ki­şe­hir dep­las­ma­nın­da çı­kar­dı.

Cleyton’a asis­t ya­pan Se­fa, son­ra­sın­da iki kez ağ­la­rı sars­tı ve de­yim ye­rin­dey­se tek ba­şı­na Es-Es'­i yık­tı. Top­lam 17 maç­ta 1274 da­ki­ka for­ma gi­yen Se­fa, or­ta sa­ha oyun­cu­su ol­ma­sı­na rağ­men bu maç­lar­da 6 gol, 3 asist­lik per­for­mans ser­gi­le­di. Pro­si­nec­ki'nin da­ha çok or­ta ala­nın sağ ta­ra­fın­da şans ver­di­ği gur­bet­çi yıl­dız, sa­de­ce bu böl­ge­de de­ğil, ters ka­nat­ta ve or­ta sa­ha­nın or­ta­sın­da da gö­rev ya­pa­bi­li­yor. Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın ta­ki­bin­de

Eskişehirspor ga­li­bi­ye­ti ve per­for­man­sıy­la il­gi­li ko­nu­şan Se­fa, “Zor bir ma­çı, is­te­di­ği­miz oyu­nu oy­na­ya­rak ka­zan­dık. Gol­ler at­tı­ğım için ta­bi­i ki se­vinç­li­yim. An­cak 3 pu­an da­ha önem­liy­di. Li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da özel­lik­le son maç­lar­da iyi oy­nu­yo­ruz, gü­zel so­nuç­lar alı­yo­ruz. He­de­fi­miz da­ha da üst sı­ra­la­ra çık­mak. Sa­de­ce bu­na odak­lan­dık” de­di. Devre arasından beri büyük takımların gündeminde olan Sefa, özellikle Galatasaray tarafından mer­cek al­tın­da tutuluyor.

Sa­fa Can KO­NUK­SE­VER