SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da­ki ilk mağ­lu­bi­ye­ti­ni ta­raf­ta­rı­nın önün­de alan kır­mı­zı-si­yah­lı ta­kım­da, tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal söz ver­di. “Bu fut­bol, bir da­ha tek­rar­lan­ma­ma­sı yö­nün­de bi­ze re­fe­rans ola­cak” di­yen ba­şa­rı­lı ça­lış­tı­rı­cı, “Ge­re­ken ders­le­ri çı­ka­ra­ca­ğız ve da­ha çok ça­lı­şa­ca­ğız. İlk ya­rı­da is­te­di­ği­miz tem­po­yu ya­ka­la­ya­ma­yın­ca so­nuç böy­le ol­du. Bir da­ha ta­raf­ta­rı­mız önün­de böy­le ol­ma­ya­cak­tır. Haf­ta için­de en iyi şe­kil­de ça­lı­şıp, bir an ön­ce çı­kı­şa ge­çe­ce­ğiz” de­di. ÖTE yan­dan zor­lu ma­çın he­men ba­şın­da ade­le­sin­den sa­kat­la­nan kap­tan Ser­vet Çe­ti­n'­in te­da­vi­si­nin de­vam et­ti­ği ve du­ru­mu­nun bek­le­nil­di­ği gi­bi kö­tü ol­ma­dı­ğı ifa­de edil­di.