SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

2010'da taraflar masaya oturmuş, Bülent Uygun'un Ivan de Souza konusundaki kararı sonrası Başkan İbrahim Kızıl çılgına dönmüştü. Hatta sonrasında Kızıl kardeşler, yaşanan skandalı herkese anlatmıştı!

Hik­met Ka­ra­ma­n'­dan bo­şa­lan tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vi­ne sür­priz bir şe­kil­de Bü­lent Uy­gu­n'­u ge­tir­miş­ti Ga­zi­an­teps­por… Geçtiğimiz haf­ta için­de ya­pı­lan bu an­laş­ma, tüm spor ka­mu­oyu­nu şaş­kı­na çe­vir­di. Çün­kü çok de­ğil, 2010 se­ne­sin­de ta­raf­lar yi­ne ma­sa­ya otur­muş­tu. An­cak olay­lı bir şe­kil­de an­laş­ma sağ­lan­ma­mış­tı. Bu­nun ne­de­ni ise Ivan de Sou­za ko­nu­sun­da Uy­gu­n'­un ka­ra­rı… Bü­lent Uy­gun ile Ga­zi­an­teps­por ma­sa­ya otur­ma­dan ön­ce An­ka­ra­gü­cü, ba­şa­rı­lı sol be­ki trans­fer et­mek is­ter. Tek­li­fi ya­pan ise Bü­lent Uy­gu­n'­un da me­na­jer­li­ği­ni ya­pan ki­şi­dir. An­cak kır­mı­zı-si­yah­lı ku­lüp, Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­dan çok mem­nun­dur ve sat­mak is­te­mez. Son­ra­sın­da tek­nik di­rek­tör ko­nu­sun­da Uy­gun ile pren­sip­te an­la­şı­lır. Genç ho­ca, gö­rüş­me­de ka­fa­sın­da­ki kad­ro­yu tah­ta­ya ya­zar.

MENAJERLERİ AYNIYDI

Ne te­sa­düf­tür ki Ivan, ne ilk 11'de ne de ye­dek­ler ara­sın­da var­dır! Uy­gun, “Ben si­ze da­ha iyi­si­ni ala­ca­ğı­m” der. Bu­nun üze­ri­ne Baş­kan İb­ra­him Kı­zıl çi­le­den çı­kar ve Uy­gu­n‘­un ke­sin­lik­le Ga­zi­antep'i ça­lış­tı­ra­ma­ya­ca­ğı­nı söy­ler, an­laş­ma sağ­lan­dı­ğı du­yu­rul­ma­sı­na rağ­men şok ge­liş­me üze­ri­ne Uy­gun apar to­par şe­hir­den ayrılır. Ni­te­kim o dö­nem Kı­zıl, “Bü­lent Uy­gun bir tek şeh­rin anah­ta­rı­nı is­te­me­di­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı. İş­te tüm bu ya­şa­nan­la­rın ar­dın­dan, Uygun şimdi Antep'in hocası…

Yayınlanma Tarihi:08:22,