SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Şampiyonluk neden olmasın?

Oğuzhan Öz­ya­kup, yayıncı kuruluşa ve­rdi­ği rö­por­taj­da şam­pi­yon­luk he­de­fiy­le il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar yap­tı.

Güncellenme: 08:10, 12/02/2013
Şampiyonluk neden olmasın?

Genç fut­bol­cu, “Se­zon ba­şın­da kim­se şam­pi­yon­luk­tan söz et­mi­yor­du an­cak iyi per­for­mans ser­gi­le­me­ye baş­la­yın­ca her­kes şam­pi­yon­lu­ğu sor­ma­ya baş­la­dı. Ne­den olma­sın. Bi­zim giz­li he­de­fi­miz de bu as­lın­da­” de­di.

MANU VE SELÇUK…

Eski takım arkadaşı Van Per­si­e ile gö­rüş­tü­ğü­nü ifa­de eden Oz­zi­e, “G.Sa­ray ma­çı son­ra­sı da ko­nuş­tuk. Ba­na uya­rı­lar­da bu­lu­nu­yor, kı­zı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Ni­an­g'­ı F.Bah­çe'den ta­nı-dığı­nı be­lir­ten genç fut­bol­cu, “Tür­ki­ye'den Fer­nan­des ve Sel­çuk İna­n'­ı be­ğe­ni­yo­rum. Drogba'yı tar­tı­şa­ma­yız ama bu­ra­da ne­ler ya­pa­ca­ğı­nı bil­mi­yo­ru­z” yo­ru­mun­da bu­lun­du.