SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Yakın çevresinin, “Senin gibi kaliteli bir futbolcunun İngiltere ya da İspanya'da oynaması gerekmez mi?” sorusuna Manu'nun cevabı net oldu: Beşiktaş'ta istediğim her şeye sahibim ki neden gideyim!

Beşiktaş’a gel­di­ğin­de ay­nı dö­nem­de trans­fer edi­len Qua­res­ma, Gu­ti, Si­ma­o gi­bi isim­le­rin göl­ge­sin­de ka­lan Ma­nu­el Fer­nan­des, oy­na­dı­ğı fut­bol­la si­yah-be­yaz­lı ta­raf­tar­la­rın gön­lün­de taht kur­du. İs­miy­le de­ğil sa­ha için­de­ki per­for­man­sıy­la öv­gü­le­ri hak eden Por­te­kiz­li yıl­dız, se­zon ba­şın­da­ki for­mun­dan ise ol­duk­ça uzak­ta. Ya­şa­dı­ğı kı­kır­dak sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le uzun sü­re fut­bol­dan uzak ka­lan, ikin­ci dev­re­nin baş­la­ma­sıy­la ye­ni­den sa­ha­la­ra dö­nen an­cak es­ki per­for­man­sı­na ha­la ula­şa­ma­yan yıl­dız oyun­cu­nun Samet Aybaba ile yaşadığı kriz sonrası ta­kım­dan ay­rı­la­bi­le­ce­ği söy­len­ti­le­ri ku­lis­ler­de ar­tık da­ha faz­la ko­nu­şu­lurken Portekizli'den bu dedikodulara net yanıt geldi.

Aldığımız bil­gi­ye gö­re ya­kın çev­re­si­nin, “Se­ni­n gi­bi ka­li­te­li­ bir fut­bol­cu­nun İn­gil­te­re ya da İs­pan­ya gi­bi da­ha bü­yük, daha gözde bir lig­de oy­na­ma­sı ge­rek­mez mi?” so­ru­su­na Fer­nan­de­s'­in ce­va­bı net ol­du. “Be­şik­ta­ş'­ta çok mut­lu­yu­m” di­yen Portekizli yıldız söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

İSTANBUL’A AŞIK

Burada is­te­di­ğim her şe­ye sa­hi­bim. İs­tan­bul dün­ya­nın en gü­zel şe­hir­le­rin­den bi­ri. Bu­ra­da arkadaşlarım var, ba­na de­ğer ve­ri­li­yor. Üstelik sözleşmem de sürüyor. Ne­den gi­de­yim ki? Ka­zan­dı­ğım pa­ra­dan da mem­nu­num. Rus­ya'dan da­ha yük­sek tek­lif­ler de al­dım; yine ge­le­cek­tir. Ama ora­da ne ya­pa­ca­ğım ki? Ge­le­cek­te ne olur bi­lin­mez ama şu­nu söy­le­ye­bi­li­rim ki Be­şik­ta­ş'­tan ay­rıl­mak için hiçbir ne­de­nim yok.

Er­soy ÖZ­DEM/AMK

Yayınlanma Tarihi:07:28,