SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

2014 Dün­ya Ku­pa­sı Ele­me gru­bun­da 4 maç­ta, 1 ga­li­bi­yet, 3 mağ­lu­bi­yet­le 4. sı­ra­da yer alan A Mil­li Ta­kım bu­gün oy­na­ya­ca­ğı ha­zır­lık ma­çın­da Ma­ni­sa'da Çek Cum­hu­ri­ye­ti ile kar­şı kar­şıya ge­le­cek. Bu kar­şı­laş­ma Ay-Yıl­dız­lı eki­bin ta­ri­hin­de­ki 501. mü­ca­de­le ola­cak. 20.15'te baş­la­ya­cak ma­çı Hol­lan­da­lı ha­kem Kui­pers yönetecek ve Ka­nal D nak­len ya­yın­la­ya­cak. Tek­nik di­rek­tör Ab­dul­lah Av­cı'nın öğ­ren­ci­le­ri Çek­ler önün­de ga­li­bi­yet ala­rak mart ayın­da ya­pa­ca­ğı An­dor­ra ve Ma­ca­ris­tan sı­nav­la­rı­na mo­ral­li git­mek is­ti­yor. Av­cı'nın özel­lik­le mil­li for­ma al­tın­da per­for­man­sı gör­mek is­te­di­ği ye­ni isim­le­re şans ve­re­ce­ği be­lir­til­di. Ta­ri­hin­de ilk kez A Mil­li Ta­kı­m'­a ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak Ma­ni­sa'da ise bü­yük bir he­ye­can ya­şa­nı­yor. Bu­gün­kü mü­ca­de­le­de 16 bin ka­pa­si­te­li 19 Ma­yıs Sta­dı'nın dol­ma­sı bek­le­ni­yor.

CECH KADRODAN ÇIKARTILDI

Ay-yıldızlılar 90'lı yıl­lar­dan son­ra Çek Cum­hu­ri­ye­ti is­mi­ni alan ra­ki­bi­miz ile da­ha ön­ce 6 kez kar­şı kar­şı­ya gel­di. Bu kar­şı­laş­ma­nın 3'ü­nü kay­be­den mil­li­ler 2 ga­li­bi­yet, bir de be­ra­ber­lik al­dı. Bu ara­da Be­şik­taş­lı To­mas Si­vo­k'­un kad­ro­da yer al­dı­ğı Çek­le­r'­in Chel­se­a'­li fi­le bek­çi­si Petr Cech ser­çe par­ma­ğın­da­ki kı­rık ne­de­niy­le Tür­ki­ye'ye ge­ti­ril­me­di.

‘RIO’DA OLACAĞIZ’

A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çek Cumhuriyeti maçı öncesi konuştu. Deneyimli çalıştırıcı bugünkü karşılaşma için “Manisa'da iyi oyun ve sonuç bizi son derece mutlu edecektir” derken, 2014 elemelerine de değindi. Avcı, “Sıkıştığımız noktalarda iyi şeyler yapan bir ülkeyiz. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. 2014'te olmak için bu oyuncu grubu elinden geleni yapacaktır. Umarım Rio'da birlikte oluruz” açıklamasını yaptı.

MİLLİLER TAM KADRO

A Milli Takım, Çek Cumhuriyeti ile Manisa'da yapacağı maç için dün İzmir'e gitti. Akşam 19.00'da ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar'da rahatsızlığı düzelen Umut Bulut da takımla çalıştı. İzmir Atatürk Stadı'nda yapılan idmanla maç hazırlıklarını tamamlayan A Milliler, konakladıkları otelde kampa girdiler.

Hü­se­yin ÇAĞ­LAR

Yayınlanma Tarihi:13:00,