SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bu kadar olmaz!

2 Şubat 2013

Ligin ilk ga­li­bi­ye­ti­ni Ka­ra­bü­k'­te alan Be­şik­taş için dün­kü kar­şı­laş­ma ilk iki haf­ta­sı­nı tek pu­an­la geç­ti­ği se­zo­nun 2. ya­rı­sın­da aya­ğa kalk­mak adı­na önem­liy­di. Der­bi mağ­lu­bi­ye­ti si­yah-be­yaz­lı ca­mi­ada mo­ral­le­ri boz­sa da umut­la­rı kır­ma­mış bel­li. İs­tan­bu­l'­da Fe­ner ve G.Sa­ra­y'­ı üç­lük ya­pan, Av­ni Ake­r'­de Trab­zo­n'­u yı­kan Ka­ra­büks­por ise ta­ri­hi bir fır­sa­tın eşi­ği­ne ka­dar gel­miş­ti…

Si­yah-be­yaz­lı­lar li­gin 2. bö­lü­mün­de ilk ya­rı­da­ki alış­kan­lık­la­rın­dan çok uzak­laş­mış du­ru­yor­lar. Ta­kı­mın tem­po­su, is­tek ve ar­zu­su çok dü­şük. Be­şik­taş go­lü bu­la­na ka­dar mah­kum ta­raf ve dep­las­man ta­kı­mı gi­bi oy­na­dı.

İlk or­ga­ni­ze atak­ta ka­za­nı­lan ser­best vu­ruş­ta Fer­nan­de­s'­in pas ve­rir gi­bi yap­tı­ğı or­ta akıl do­luy­du. To­ra­man ile ge­len gol o ana ka­dar hiç­bir şey oy­na­ma­yan Be­şik­ta­ş'­ı öy­le bir se­vin­dir­di ki, ke­na­ra ge­len Al­me­ida'­nın sa­kat­lı­ğı­nı bi­le unut­tur­du. Son­ra­sın­da or­ta alan­da 3-5 pas ya­pan Kar­tal yi­ne dur­du, tem­po sı­fı­rın al­tı­na düş­tü.

İkin­ci ya­rı­ya Lu­alu­a'­yı ala­rak baş­la­yan Ka­ra­bü­k'­te Me­sut Bak­kal za­ten ça­buk olan hü­cum hat­tı­nın hı­zı­nı art­tır­dı. Al­me­ida'­nın ye­ri­ne gi­ren ye­ni trans­fer Si­nan 2. dev­re­nin ba­şın­da iki önem­li fır­sat ya­ka­la­dı. İl­kin­de ace­le­ci dav­ran­dı, ikin­ci­sin­de geç kal­dı. Şu ha­liy­le şans bul­ma­sı çok zor. Be­şik­ta­ş'­ın Ni­an­g'­ın an­tren­man­sız ha­li­ne bi­le ih­ti­ya­cı var.

7 DAKİKADA 2 GOL!

Oğuz­han-Ol­cay bir­lik­te­li­ği­nin ürü­nü olan gol ve son­ra­sın­da ge­ce­nin fa­ul ma­ki­ne­si Bi­ro­l'­un atıl­ma­sı so­nu­cu ra­ki­bin 10 ki­şi kal­ma­sıy­la maç bit­ti ha­va­sı oluş­tu. Ama bu se­zon­ki Be­şik­ta­ş'­ta öy­le ko­lay ko­lay ak­si­yon bit­mi­yor. Ge­çen haf­ta 10 ki­şi ka­lan G.Sa­ra­y'­a 30 da­ki­ka gol ata­ma­yan Kartal, bir ek­sik ra­ki­bin­den 7 da­ki­ka için­de iki gol ye­di. Fut­bol­da her ­şey olur da ‘bu ka­dar ol­ma­z' de­nen şey­ler ya­şa­nı­yor bu se­zon İnö­nü'de­ki Be­şik­taş maç­la­rın­da. Ne­ci­p'­in gol olan po­zis­yo­nuy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar boş. 10 ki­şi ka­lan ra­kip kar­şı­sın­da bu du­ru­ma dü­şü­yor­san ya­zık. Skor 2-2 ol­duk­tan son­ra Ka­ra Kar­tal ge­re­ken re­ak­si­yo­nu ve­re­me­di, za­ten ve­re­cek fi­zik­sel gü­cü de yok­tu.

Fer­nan­de­s'­i ke­na­ra alan Ay­ba­ba bir tak­tik mu­ci­ze­ye da­ha im­za at­tı. As­lın­da Be­şik­taş da oyu­nun son bö­lü­mün­de 10 ki­şi oy­na­dı. Ye­ni trans­fer Den­tin­ho sa­ha­da var mıy­dı, yok muy­du bel­li de­ğil­di. Bu ara­da ha­kem Yu­nus Yıl­dı­rım yi­ne ber­bat bir maç yö­net­ti.

BEĞENDİM 

Tek başına direnen ve mücadele eden Necip'i

BEĞENMEDİM 

Temposu düşen Beşiktaş'ın yeni oyun anlayışını

Buraya diğer yazı alanı ajax ile gelecek