SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Sezonun ikin­ci ya­rı­sı­na İBB be­ra­ber­li­ği ve G.Sa­ray ye­nil­gi­si ile baş­la­yan Be­şik­taş, 20. haf­ta­nın açı­lı­şın­da Ka­ra­büks­po­r'­u ağır­lı­yor. Be­şik­taş se­zo­nun ilk ga­li­bi­ye­ti­ni de Ka­ra­büks­po­r'­dan al­mış­tı. Dep­las­man­da 3-0 ka­za­nı­lan maç, si­yah-be­yaz­lı­la­rın bu se­ne lig­de gol ye­me­di­ği üç kar­şı­laş­ma­dan bi­ri durumunda. An­cak kır­mı­zı-ma­vi­li ta­kım o gü­den bu ya­na bü­yük me­sa­fe kay­det­ti. Skib­be'nin ye­ri­ne ge­len Me­sut Bak­kal, Ka­ra­büks­po­r'­u ade­ta ‘bü­yük av­cı­sı' ha­li­ne ge­tir­di.

LUALUA İLK 11’DE

Öyle ki Ka­ra­büks­por, Bak­kal yö­ne­ti­min­de sı­ra­sıy­la G.Sa­ray, F.Bah­çe ve Trab­zons­po­r'­u dep­las­man­da 3-1 skor­lar­la da­ğıt­tı. Ka­ra­büks­por özel­lik­le Lu­aLu­a'­nın Af­ri­ka Ku­pa­sı'n­dan ge­ri dön­me­siy­le da­ha da güç­len­di. An­cak kır­mı­zı-ma­vi­li ekip­te Shel­ton, Uğur Uçar, Ka­ğan ve Gök­han Üna­l'­ın sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nu­yor.

KARA KARTAL KARABÜK’Ü BOŞ GEÇMİYOR

Siyah-be­yaz­lı­lar, Sü­per Li­g'­de Ka­ra­büks­por ile oy­na­dı­ğı her maç­ta gol at­tı. Bu se­zo­nun ilk maç­nı da 3-0 ka­za­nan si­yah-be­yaz­lı­lar bu­na rağ­men oy­na­nan son 4 ma­çın ikisinde rakibine puan kaybetti. İki ta­kım ara­sın­da oy­na­nan 11 lig ma­çın­da Be­şik­taş 7 kez, Ka­ra­bük ise 1 kez ka­zan­dı; 3 maç ise be­ra­be­re bit­ti. Be­şik­taş 24 gol atar­ken Ka­ra­büks­por 8 gol kay­det­ti.