SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Siyah-beyazlı kulüp F.Bahçe'de forma giydiği 2010-2011 sezonunda 15 gol atan 10 da asist yapan Senegalli yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı. 33 yaşındaki futbolcu yarım sezon için 800 bin euro alacak.

‘FENER’İ YAK CİMBOM’U YAK MAMADOU NIANG’ 

Ara trans­fer dö­ne­mi­nin bi­ti­şi için sa­at­ler sa­yı­lır­ken Be­şik­taş çok önem­li bir yıldızın işini bi­tir­di. Si­yah-be­yaz­lı ku­lüp Ka­ta­r'­ın Al-Sadd ta­kı­mın­da for­ma gi­yen Fe­ner­bah­çe'nin eski yıldızı Ma­ma­do­u Ni­an­g'­ı ki­ra­la­dı. 33 ya­şın­da­ki golcü futbolcunun sa­tın al­ma op­si­yo­nu­nu da Beşiktaş'ta. Sezon sonuna kadar 800 bin euro alacak Senegalli yıldızın be­del­siz ola­rak ki­ra­lan­dı­ğı borsaya da bil­di­ril­di. Ak­şam sa­at­le­rin­de İs­tan­bu­l'­a ge­len Niang'ın eski sakatlığının durumuna bakıldı. Ni­ang'ın bu­gün res­mi söz­leş­me­yi im­za­la­ması bekleniyor.Taraftarlarında Niang transferine sevindiği ve ‘Beni yak kendini yak Mamadou Niang’ tezahüratını ‘Fener’i yak, Cimbom’u yak Mamadou Niang’ şeklinde değiştirerek tribünde

MAÇ BAŞINA 0,5 GOL

Normal şart­lar­da Be­şik­taş­lı­lar, eze­li ra­kip­le­rin­de for­ma gi­yen fut­bol­cu­la­rın transferine me­sa­fe­li dav­ran­mış­tır. An­cak Ni­an­g'­ın Sü­per Li­g'­de yap­tık­la­rı si­yah-be­yaz­lı ta­raf­tar­la­rın he­ye­ca­nı­nı ar­tı­rı­yor. Tür­ki­ye'de bir se­zon for­ma gi­yen ve lig­de 29 ma­ça çı­kan Se­ne­gal­li yıl­dız 15 gol 10 asist ile oy­na­ya­rak ta­kı­mı­nın 9 pu­an ge­ri­den ge­le­rek şam­pi­yonluğa ulaşmasında bü­yük rol oy­na­mış­tı. Maç ba­şı­na 0.5 gol or­ta­la­ma­sı tut­tu­ran ve ta­kı­mı­nın 25 go­lün­de di­rekt et­ki eden Se­ne­gal­li se­zon so­nun­da Al-Sad­d'­a 7.5 mil­yon eu­ro kar­şıl­ğı sa­tıl­mış­tı. İş­te bu per­for­mans, F.Bah­çe­li ta­raf­tar­la­rın Ni­an­g'­a ada­dı­ğı “Be­ni yak, ken­di­ni yak Ma­mo­du Ni­an­g” te­za­hü­ra­tı­nın de­ğiş­me­si­ne ne­den ol­du. Be­şik­taş­lı­lar, takımlarının şam­pi­yon­luk yo­lun­da şim­di da­ha da güçlendiğini görerek, “Fe­ne­r'­i yak Cim­bo­m'­u ya­k” di­yor…

KARTAL’IN 4. TRANSFERİ

Sezona ‘Fe­da' slo­ga­nı ile baş­la­yan ve bi­ri ki­ra­lık 8 transf­ser yapıp bun­lar için sa­de­ce 1.5 mil­yon eu­ro har­ca­yan Be­şik­taş ocak ayı transfer dö­ne­min­de ise eli­ni ce­bi­ne at­tı. Şim­di­ye dek Si­nan Ku­ru­muş, Gök­han Süze­n'­in ya­nın­da ki­ra­lık ola­rak Den­tin­ho ve Ni­an­g'­ı kad­ro­su­na ka­tan si­yah-be­yaz­lı­lar 2 mil­yon 250 bin eu­ro har­ca­dı.

‘TEŞEKKÜRLER BEŞİKTAŞ’

Havaalanında basın ordusunca karşılanan Niang, “Beni Türkiye'ye geri getirdiği için Beşiktaş'a teşekkürler. İyi oynayıp başarılı olmak istiyorum” dedi. Niang, daha sonra eski sakatlığının durumuna bakılması için Fulya Acıbadem'e götürüldü. Senegalli, bugün detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.

‘DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİK’ 

Mamadou Niang ismi siyah-beyazlı camiada sürpriz bir isim olarak değerlendirilirken başkan Fikret Orman bunun doğru olmadığını söyledi. Senegalli'nin transferini değerlendiren Orman, “Beşiktaş'ta sürpriz diye bir şey olmaz. Niang, daha önce de istediğimiz, ilgilendiğimiz bir futbolcuydu. Son dönemde olmamıştı ama kısmet bugüneymiş. Beşiktaş'ta başarılı olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun” yorumunda bulundu.

Er­soy ÖZ­DEM

Yayınlanma Tarihi:00:55,