SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

9 milyon euroluk bonservis bedelini kabul eden Montpellier'in 2 yıllık ödeme planındaki ısrarından usanan yönetim 5 yıllık teklifinden asla geri dönmüyor.

Fenerbahçe Yö­ne­ti­mi pren­sip an­laş­ma­sı­na var­dı­ğı You­nes Bel­han­da için Fran­sız ku­lü­bü Mont­pel­li­er'­e rest çek­ti. İki haf­ta ön­ce Fas Mil­li Ta­kı­mı'nın kam­pın­da sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin yıl­lık 2.3 mil­yon eu­ro­luk tek­li­fi­ni ka­bul eden ve Fran­sız ku­lü­bü­ne ay­rıl­mak is­te­di­ği­ni bil­di­ren Younes Bel­han­da'nın da ka­rar­lı ol­ma­sı trans­fer pa­zar­lı­ğın­da Fe­ner­bah­çe'nin en bü­yük ko­zu ol­du.

5 YILDA DİRETİYORLAR

Kapıyı 12 mil­yon eu­ro ile açan ar­dın­dan İn­ter ve İn­gi­liz ku­lüp­le­ri­nin dev­re­de ol­du­ğu­nu ile­ri sü­re­rek fi­yat ar­tı­ran Mont­pel­li­er Baş­ka­nı Ni­col­li­n'­in tu­tar­sız dav­ra­nış­la­rı­na rağ­men trans­fer­de akıl­lı adım­lar atan Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi, 9 mil­yo­na an­laş­mış­tı. Fran­sız ku­lü­bü bu pa­ra­yı 2 yıl­da al­mak is­ti­yor. Fe­ner­bah­çe ise 5 yıl­lık öde­me pla­nı tek­lif et­ti ve bun­da di­re­ti­yor.

KİĞILI DA AÇIKLAMIŞTI

Başkan Ve­ki­li Ab­dul­lah Ki­ğı­lı, Ga­zi­an­teps­por ma­çın­dan son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma­da Fran­sız ku­lü­bü ile ufak te­fek prüz­ler kal­dı­ğı­nı di­le ge­tir­miş ve Bel­han­da'ya bir kaç gün için­de im­za at­tı­ra­cak­la­rı­nı vur­gu­la­mış­tı. Bel­han­da da mil­li ta­kım kam­pın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Tür­ki­ye'den ha­ya­tı­mın tek­li­fi­ni al­dım. Mont­pel­li­er'­e dön­mek is­te­mi­yo­ru­m” yo­ru­mu­nu yap­mış­tı.

İr­fan YİR­Mİ­BEŞ/AMK