SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Milliyet Gazetesi’nden Nevzat Dindar’ın haberine göre, Hol­lan­da­lı yıl­dı­zın ül­ke­sin­den ve İtal­ya'dan çok sa­yı­da dos­tu, ak­ra­ba­sı ve ar­ka­da­şı ma­çı iz­le­mek için dün İs­tan­bu­l'­a gel­di. Bor­sa Lo­kan­ta­sı'n­da Sne­ij­der için bir ye­mek dü­zen­len­di, an­cak ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, or­ga­ni­zas­yon­da yer al­ma­dı.

Dost­la­rıy­la gö­rü­şen Sne­ij­der, “Kamp­ta ola­ca­ğım için ara­nız­da bu­lu­na­ma­ya­ca­ğım. Çok kri­tik bir ma­çı­mız var. Bu maç be­nim için çok önem­li. Re­al Mad­rid ve In­te­r'­de ilk maç­la­rım­da iyi oy­na­mış­tım. Uma­rım kı­sa da ol­sa sü­re alır ve tri­bün­le­re ‘mer­ha­ba' de­ri­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Bu dav­ra­nı­şıy­la tek­nik he­ye­tin yü­zü­nü gül­dü­ren Sne­ij­de­r'­in, Tür­ki­ye'ye ge­len 150 ki­şi­nin bi­le­ti­ni ise ken­di ce­bin­den al­dı­ğı bil­di­ril­di.

FLORYA’DA KAMPA GİRDİLER

Sne­ij­de­r'­e der­bi­nin son da­ki­ka­la­rın­da for­ma ve­re­rek tri­bün­le­re jest yap­ma­yı dü­şü­nen Tek­nik Di­rek­tör Fa­tih Te­rim dün sa­rı-kır­mı­zı­lı oyun­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lun­du. Lig ikin­ci­si Be­şik­ta­ş'­ın tem­po­lu fut­bol oy­na­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Te­ri­m'­in, eze­li ra­kip­le­ri­nin en önem­li is­mi Fer­nan­de­s'­i, Me­lo ile dur­dur­ma­nın plan­la­rı­nı yap­tı­ğı ifa­de edil­di. Cim-Bom ak­şam yap­tı­ğı an­tren­man­dan son­ra kam­pa gir­di.