SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

‘Yıldızlar bu ülkeyi sevecek’

Ve­li Kav­lak, Tür­ki­ye­’de dü­zen­le­ne­cek 2013 FI­FA U-20 Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı ta­nı­tı­mı için ‘fi­fa.co­m’­a ko­nuş­tu.

Güncellenme: 17:43, 24/01/2013
‘Yıldızlar bu ülkeyi sevecek’

Beşiktaş’ın di­na­mo­su Ve­li Kav­lak, Tür­ki­ye'de dü­zen­le­ne­cek 2013 FI­FA U-20 Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı ta­nı­tı­mı için ‘fi­fa.co­m'­a ko­nuş­tu. Ve­li, Avus­tur­ya ile ya­rı fi­nal oy­na­dık­la­rı tur­nu­va­ya atıf­ta bu­lu­na­rak, “2007 Ka­na­da da be­nim için çok özel­di. Pa­to, Vi­dal, Agu­ero, Di Ma­ri­a, Ju­an Ma­ta, Lu­is Su­are­z gi­bi oyun­cu­lar­la bir­lik­te oy­na­mış­tım. Si­hir­li bir olay­dı­” ifadelerini kullandı.

‘FUTBOLLA YAŞIYORLAR’

“Türkiye fut­bo­la çok tut­ku­lu bir ül­ke­” yo­ru­mun­da bu­lu­nan genç oyun­cu, “Bu­ra­da in­san­lar fut­bol­la ya­şı­yor, ne­fes alı­yor. Ben­ce ül­keler ulus­lar ara­sı bir or­ga­ni­zas­yo­na ev sa­hip­li­ği yap­tık­tan son­ra hem spor­tif hem de or­ga­ni­zas­yon an­la­mın­da tec­rü­be ka­za­nı­yorlar. Ge­le­ce­ğin yıl­dız­la­rı Tür­ki­ye'ye ge­le­cek ve emi­nim ki at­mos­fer­den bü­yük ke­yif ala­cak­la­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Yayınlanma Tarihi:16:00,