SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

F.BAH­ÇE iyi de­ğil. Ne fut­bol, ne yö­ne­tim ne tek­nik adam ne ta­raf­tar ne de Di­van Ku­ru­lu­… Baş­tan aşa­ğı bir ‘ses­siz­li­k' var ca­mi­ada. Bi­linç­li bir ses­siz­lik bu. Her­kes gö­zü­nün önün­de du­ran ko­ca­man so­ru­nu gör­mü­yor, gör­mez­den ge­li­yor. Ben F.Bah­çe­‘de­ki ‘ses­siz ço­ğun­lu­k' adı­na de­ğil, se­si çı­kan azın­lık adı­na bir­kaç ke­lam et­me ni­ye­tin­de­yim.

Dİ­VAN Ku­ru­lu'n­dan baş­la­ya­lım. Ay­kut Ko­ca­ma­n'­ın is­ti­fa­sıy­la baş­la­yan kö­tü ha­va­yı da­ğıt­mak için he­men FB TV'­ye çı­kıp yan­gı­na su sık­mak is­te­yen F.Bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım kal­kı­yor, ‘2-3 trans­fer ya­pa­ca­ğı­z' di­yor, he­men ar­dın­dan F.Bah­çe Baş­kan­ve­kil Ab­dul­lah Ki­ğı­lı çı­kı­yor, ‘T­rans­fer­ler 2 Oca­k'­ta­ki kamp­ta ha­zır ola­ca­k' di­yor, kos­ko­ca F.Bah­çe Di­van Ku­ru­lu ise bu­nun­la il­gi­li tek si­tem­de bu­lun­mu­yor son Di­va­n'­da. Bir ki­şi de çı­kıp de­mi­yor ki, ‘Ya baş­kan siz ne ya­pı­yor­su­nuz, bi­zim­le dal­ga mı ge­çi­yor­su­nuz?'

Dİ­VAN Baş­ka­nı Yük­sel Gü­nay, Aziz Yıl­dı­rı­m'­la ya­lan­dan su­ni bir kav­ga çı­ka­rı­yor, er­te­si gün ga­ze­te­ler­de ‘Kan­lı Di­va­n' na­ra­la­rı atıl­sın di­ye. Gü­na­y'­ın der­di ha­la 150 bin TL ma­aş ala­cak olan CE­O Hak­kı Ha­san Yıl­maz. Göz­le­ri­me ina­na­mı­yo­rum!

BAŞ­KAN… Ta­raf­ta­rı, “Çağ­la­ya­n'­a ge­li­n”, “Met­ri­s'­e ge­li­n” di­ye or­ga­ni­ze eder­ken her şey mü­kem­mel­di. Ama ta­raf­tar ken­di ira­de­siy­le Alex için or­ga­ni­ze olun­ca, ne­re­dey­se ‘Va­tan ha­ini' ilan edil­di. “Ya­pı­lan­lar or­ga­ni­ze­” di­ye­cek ka­dar da ga­rip bir hal al­dı baş­kan Aziz Yıl­dı­rım. Evet, or­ga­ni­ze! Bir ta­raf­tar gru­bu dep­las­ma­na gi­der­ken de or­ga­ni­ze olur, te­za­hü­rat ya­par­ken de. Bun­dan ni­ye ra­hat­sız­lık du­yul­du sa­nı­rım ce­va­bı ga­yet net!

Kocaman çok söz vermedi mi?

AY­KUT Ko­ca­man… Bu ara­lar en çok se­si çı­kan ki­şi o. 17 maç­ta al­dı­ğı 27 pua­nı açık­la­ya­ma­ya­ca­ğı için is­ti­fa eden Ay­kut Ho­ca, Ela­zığ be­ra­ber­li­ği­nin ar­dın­dan 18 maç­ta al­dı­ğı 28 pua­nı ne ka­dar ra­hat an­lat­tı de­ğil mi? Hem de “Da­ha çok pu­an kay­be­de­riz, şa­ka gi­bi bir maç­tı, şam­pi­yon­lu­ğun en bü­yük ada­yı­yı­z” gi­bi ge­rek­siz bir ra­hat­lık ve öz­gü­ven­le kur­du­ğu cüm­le­ler­le. Ay­kut Ko­ca­ma­n'­ın bu se­zo­nun ba­şın­dan bu ya­na ver­di­ği söz­ler­le bur­dan eve yol olur. “

BU ta­kı­mı 1.5 ay son­ra gö­rü­n”­le baş­la­yıp, “İ­kin­ci ya­rı­da bü­yük bir iv­me ka­za­na­ca­ğı­z”­la de­vam eden ve son ola­rak da “Şam­pi­yon ola­ca­ğız. Ben de ko­nu­şa­cak­la­rı­mı se­ne so­nu di­le ge­ti­re­ce­ği­m”­le fi­nal yap­tı ben­ce Ko­ca­man. Se­ne so­nu­na ka­dar gö­rev­de ka­la­cak ol­ma­sı­nı söy­le­me­si, “F.Bah­çe'ye za­rar ver­di­ğim an bu kol­tu­ğu bı­ra­kı­m” sö­zü­nü de ta­ca çı­ka­rı­yor sa­nı­rım.

FUT­BOL­CU­LAR… Ben ilk ya­rı­yı zir­ve­de ka­pa­tan G.Sa­ray­lı fut­bol­cu­la­rın rö­por­taj­la­rın­da bi­le F.Bah­çe­li oyun­cu­lar­da­ki ra­hat­lı­ğı gör­me­dim. On­la­rın cüm­le­le­ri “İs­ti­yo­ruz, ya­pa­bi­li­riz, ba­şa­ra­ca­ğı­z”, F.Bah­çe­li­le­r'­in­ki ise “Ke­sin şam­pi­yo­nuz, Av­ru­pa Li­gi de bi­zim. 3 ku­pa­yı da ala­ca­ğız.” Ben so­ru­yo­rum, “Bu ra­hat­lı­ğı si­ze ve­ren et­ken ne­dir?”

‘Ke­sin şam­pi­yo­nu­z' özgüveni çok tehlikeli…

İLK ya­rı­da­ki re­zil so­nuç­la­rın son­ra­sın­da gir­di­ği­niz dev­re ara­sı kam­pın­da rö­por­taj­lar ver­di­niz. He­pi­ni­zin sır­tı ge­ri­ye yas­lan­mış, omuz­lar ge­ri­de, ina­nıl­maz bir ken­din­den emin­lik. Ve çok ra­hat ağız­dan çı­kan “Şam­pi­yon biz ola­ca­ğı­z” söz­le­ri. Ya­ni 17 maç­ta 27 pu­an alıp, bu bol ke­se­den sal­la­ma öz­gü­ve­ni, si­ze ken­di üst­le­ri­niz­den mi ve­ri­li­yor. On­lar mı si­ze bu açık­la­ma­la­rı yap­tı­rı­yor me­rak edi­yo­rum. Çün­kü sa­ha­da olan, sis­te­min, fut­bo­lun ve fut­bo­lun doğ­ru­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­dı­ğı­nı gö­ren ve bi­len in­san­lar siz­ler­si­niz. Ne­den sa­ha­da sis­tem yok­ken, yan­lış­lar do­luy­ken bun­la­rı di­le ge­tir­mek ye­ri­ne, “Suç biz­de­” de­yip yön de­ğiş­ti­ri­yor­su­nuz?

Bardak taştı

KA­DI­KÖ­Y'­DE­Kİ maç­la­ra, on­ca acı tec­rü­be­ye rağ­men ha­la tek for­vet­le baş­la­şan siz­ler mi­si­niz? Ho­ca si­ze ‘De­fan­sı or­ta sa­ha­ya ya­kın ku­ru­n' di­yor da siz mi kur­mu­yor­su­nuz? Ho­ca si­ze ‘San­tray­la be­ra­ber sal­dı­rı­n' di­yor da siz mi sta­bil ka­lıp ra­ki­bi bek­li­yor­su­nuz? Siz mi sa­de­ce for­vet çı­ka­rıp for­vet, sol bek çı­ka­rıp sol bek oyu­na alı­yor­su­nuz? Siz mi ka­le­ye ya­kın oy­nar­ken or­ta­lı­ğı da­ğı­tan Kuy­t'­ı ka­na­da al­dı­nız? Siz mi bi­tik Kra­si­c'­i sap­lan­tı­nız yü­zün­den 7 mil­yon eu­ro­ya al­dır­dı­nız? Bi­en­ve­nu'yü de mi siz is­te­di­niz yok­sa?

G.SA­RA­Y'­LA oy­na­nan şam­pi­yon­luk ma­çın­da Ale­x'­e “Ma­çı 0-0 gö­tü­rüp se­ni 70'te oyu­na ala­ca­ğı­m” di­yen, Are­na'da­ki son der­bi­nin dev­re ara­sın­da ta­kı­ma “S­ko­ru 80'e ka­dar 2-1'de tu­ta­lım, son 10 da­ki­ka gol atıp be­ra­ber­li­ği ala­ca­ğı­z” di­yen ‘çe­kin­ge­n' ki­şi de mi siz­si­niz bey­ler? Em­re ve Ale­x'­i yol­la­yıp ye­ri­ne mil­yon eu­ro­lar har­ca­ya­rak de­lik­le­ri ka­pat­ma­ya ça­lı­şan­lar da siz­ler­se­niz, bar­dak ta­şar bak!

Fenerbah­çe'nin ‘ge­ti­ril­di­ği' psi­ko­lo­jik nok­ta

SİZ ne ka­dar “Suç biz­de­” de­yip dur­sa­nız da, ko­nu­nun siz­le ala­ka­sı ol­ma­dı­ğı çok net bey­ler. F.Bah­çe doğ­ru yö­ne­til­mi­yor. Ne sa­ha­da ne yö­ne­tim ma­sa­sın­da. Her­kes ga­rip bir yön de­ğiş­tir­me sev­da­sın­da. Esa­sın­da işin öze­ti­ni ve­re­ce­ğim son ör­nek­le ya­pa­ca­ğım. F.Bah­çe, ilk ya­rı­nın son haf­ta­sın­da Ka­ra­büks­po­r'­a Ka­dı­kö­y'­de 3-1 kay­bet­miş, sa­ha­da to­pu bu­la­ma­mış, re­za­let bir fut­bol oy­na­mış. Twit­te­r'­da bir F.Bah­çe­li'nin yaz­dı­ğı şuy­du: “Ne ka­dar uğ­raş­sa­nız da F.Bah­çe'yi ele ge­çi­re­me­ye­cek­si­niz.” İş­te ku­lü­bün ge­ti­ril­di­ği psi­ko­lo­jik nok­ta, an­lat­mak is­te­di­ğim her şey bu za­val­lı cüm­le­de mev­cut.

Ah ‘u­lus­la­ra­rası' eski yö­ne­ti­ci­ler!

YÖ­NE­TİM… Es­ki­den Sa­det­tin Sa­ran, Ha­kan Bi­lal Kut­lu­alp, Mu­rat Özay­dın­lı, Ali Koç gi­bi ‘u­lus­la­ra­ra­sı' kim­lik­ler yö­ne­ti­ci­lik ya­par­dı. Bu da ku­lü­bün viz­yo­nu­na et­ki edip, Anel­ka, Alex, R.Car­los gi­bi starlarla an­la­şı­la­bi­le­cek ze­min­ler oluş­tu­rul­du. Şim­di yö­ne­ti­min bu iş­te bı­ra­kın be­ce­ri­si­ni, her­han­gi bir ‘çev­re­si' bi­le ol­ma­dı­ğı için tüm trans­fer­le­ri ida­ri me­na­jer Ha­san Çe­tin­ka­ya, binbir zorlukla hal­le­di­yor. O da iyi Fran­sız­ca'sı ol­ma­sı ne­de­niy­le ge­nel­lik­le Fran­sa pa­za­rın­da ve ‘pa­ra­sı ol­ma­ya­n' yö­ne­tim adı­na, pa­zar­lık ma­sa­la­rın­da yaş­la­nı­yor.

Protesto haktır, gereklidir, ilaçtır…

TA­RAF­TA­R… son yıl­la­rın en çok kul­la­nı­lan olu­şu­mu. Se­si en çok çık­ma­sı ge­re­ken on­lar iken, bir şe­kil­de ya­şa­nan­la­ra gı­kı çık­ma­yan on­lar. Bu ku­lüp­te Alex yu­ha­lan­dı, Rüş­tü Rec­ber dö­vül­dü, tüm tri­bün­ler ‘İs­ti­fa' di­ye sa­ya­ma­ya­ca­ğım ka­dar hay­kır­dı. Şim­di ta­kı­mı pro­tes­to eden F.Bah­çe­li­le­r'­i sta­dın dı­şı­na da­vet eden di­ğer F.Bah­çe­li­ler, bu olay­lar ya­şa­nır­ken G.Sa­ray ta­raf­ta­rı mıy­dı me­rak edi­yo­rum? Dün­ya­nın her ye­rin­de pro­tes­to hak­tır, ge­rek­li­dir, ilaç­tır. Ki böy­le de­vam­lı zir­ve­yi işa­ret edip, de­niz se­yi­ve­sin­de do­la­şan bir ta­kı­mı eleş­tir­me­mek, pro­tes­to et­me­mek­ten dil­siz şey­tan bi­le kor­kar.