SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bir puan kazançtır

Açık söy­le­ye­yim; Ay­kut Ko­ca­ma­n'­ın is­ti­fa ka­ra­rın­dan ge­ri dö­nü­şü­ne hiç ama hiç ih­ti­mal ver­me­miş­tim. Ki­şi­li­ği­ne inan­dı­ğım, tek­nik adam­lı­ğı­na gü­ven­di­ğim bir isim ol­ma­sı­na rağ­men Ko­ca­ma­n'­ın faz­la yıp­ran­dı­ğı­nı dü­şü­ne­rek böy­le bir id­di­ada bu­lun­muş­tum.

Mahalle bas­kı­sı Ko­ca­ma­n'­ın gö­rev­de kal­ma­sı için en et­ki­li se­bep­ti. Ser­de de Fe­ner­bah­çe­li­lik olun­ca, baş­la­dı­ğı işi bi­tir­me ka­ra­rı ver­di. Bu­na sa­de­ce say­gı duy­mak ge­re­kir.

Zirveden 6 pu­an ge­ri­de ikin­ci ya­rı­ya baş­la­mak dün­ya­nın so­nu bir du­rum de­ğil­di. Çün­kü bun­dan ön­ce­ki yıl­lar­da da­ha bü­yük fark­lar ka­pan­mış­tı. Kal­dı ki, Fe­ner­bah­çe'nin ka­li­te­li bir kad­ro­su var­dı.

Galatasaray'­ın ikin­ci ya­rı­ya pu­an­sız baş­la­ma­sı, Fe­ner­bah­çe'nin Ela­zığs­por kar­şı­sın­da el­de ede­ce­ği ga­li­bi­ye­tin de­ğe­ri­ni bir kat da­ha ar­tır­mış­tı. Böy­le bir tab­lo için­de baş­la­yan ma­çın ke­sin fa­vo­ri­si ola­rak sa­ha­ya çı­kan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, se­yir­ci­si­nin des­te­ği­ne rağ­men ilk ya­rı­da ina­nıl­maz de­re­ce­de kö­tüy­dü.

TEK FORVET TAKINTISI!

Elazığspor ra­ki­bi­ni çok iyi ez­ber­le­miş­ti. Bel­ki faz­la po­zis­yon bu­la­ma­dı­lar ama ele ge­çir­dik­le­ri fır­sat­la­rı da go­le çe­vir­me­yi bil­di­ler. Genç Ser­dar ile Kök­sal önem­li kat­kı yap­tı­lar ve hü­cum gi­ri­şim­le­rin­de et­ki­li ol­du­lar.

Aykut Ko­ca­ma­n'­ın kad­ro ter­ci­hi­ne say­gı duy­mak is­ti­yo­rum. An­cak evin­de oy­na­dı­ğı maç­lar­da­ki tek for­vet ta­kın­tı­sı­na an­lam ver­mek müm­kün de­ğil. Son iki ma­çın form­da is­mi Se­mih ile ma­ça baş­la­ya­bi­lir­di. Ta­bi ki Kra­si­c'­i ka­zan­mak is­ti­yor. An­cak Sırp oyun­cu dün yi­ne ka­yıp­tı.

Semih Şen­türk oyu­na gir­dik­ten son­ra ta­kı­mı ade­ta can­lan­dır­dı. Bü­tün atak­lar­da Se­mi­h'­i gör­dük. For­vet ar­ka­sın­da Alex mo­de­lin­de oy­na­dı ve bir çok akı­nın da baş­lan­gı­cı­nı sağ­la­dı. Sow ina­nıl­maz gol­ler ka­çır­dı, çok zor du­rum­da ka­le­ci İve­sa'yı av­la­dı.

Mehmet To­pa­l'­ın go­lü bel­ki ta­raf­ta­rı se­vin­dir­me­di ama kay­be­dil­miş ola­rak gö­rü­nen bir maç­ta el­de edi­len 1 pu­an bel­ki de li­gin so­nun­da önem­li bir ka­zanç ola­cak. Ko­ca­ma­n'­ın 2-0'dan son­ra­ki ham­le­si çok doğ­ruy­du. Fe­ner­bah­çe ina­nıl­maz bas­kı kur­du. An­cak fut­bol böy­le bir oyun. Ata­ma­dın mı, ka­de­ri­ne ra­zı ola­cak­sın…

Buraya diğer yazı alanı ajax ile gelecek