SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Inter’in es­ki fut­bol­cu­su olan Mar­co Ma­te­raz­zi, es­ki ta­kım ar­ka­da­şı Wes­ley Sne­ij­der hak­kın­da ko­nuş­tu.

Hol­lan­da­lı yıl­dı­zın du­ru­mu­nu ya­kın­dan ta­kip eden Ma­te­raz­zi, “In­ter ile ara­sın­da­ki so­runu bi­li­yo­rum. Sne­ij­der, Ga­la­ta­sa­ra­y'­a git­me­ye­cek ve İtal­ya'da ka­la­cak. İtal­ya'da for­ma gi­ye­ce­ği ta­kım­lar­dan bi­ri de Mi­lan ola­bi­li­r” de­di. In­ter Tek­nik Di­rek­tö­rü Stra­mac­ci­oni de “Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın Sne­ij­de­r'­den he­men ce­vap is­te­me­si çok nor­mal. Ona Şam­pi­yon­lar Li­gi'n­de ih­ti­yaç­la­rı va­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

Yayınlanma Tarihi:08:57,