SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Gi­ray Ka­ça­r'­ın kalp ra­hat­sız­lı­ğı ne­de­niy­le sto­per ara­yış­la­rı­na baş­la­yan Trab­zons­por, ih­ti­ya­cı­nı Türk bir oyun­cu­yu kad­ro­ya ka­ta­rak gi­der­me­yi plan­lı­yor­du. An­cak yer­li sa­vun­ma­cı­la­rın yük­sek fi­yat­la­rı, kad­ro­da­ki 12 ya­ban­cı­ya rağ­men bor­do-ma­vi­li­le­rin mec­bu­ren yurt dı­şı­na yö­nel­me­si­ne se­bep ol­du. Aday­la­rı bir bir ele­yen Karadeniz ekibi, Ro­land Ju­has­z'­da ka­rar kıl­dı.

29 ya­şın­da­ki oyun­cu­nun ku­lü­bü An­der­lecht ile ya­pı­lan pa­zar­lık­la­rın so­nuç­lan­dı­ğı ve Bel­çi­ka ku­lü­bü­nün yük­sek bir bon­ser­vis be­de­li is­te­me­di­ği kay­de­dil­di. Yö­ne­ti­min, 1 mil­yon eu­ro gi­bi makul bir be­del­le Ju­has­z'­ı bi­tir­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı an­cak Şe­nol Gü­ne­ş'­in son ka­ra­rı­nın bek­len­di­ği ifa­de edil­di.

Yayınlanma Tarihi:15:23,