SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

“Bu kez öyle bir kazanın ki geçmişteki tüm şanssızlıklar unutulsun” diyen tecrübeli çalıştırıcı rakibin etkili isimleri Webo ve Holmen'e karşı özel önlem aldı.

İkinci ya­rı­nın ilk ma­çı­na ha­zır­la­nan Be­şik­ta­ş'­ta tüm he­sap­lar ga­li­bi­yet üze­ri­ne ya­pı­lı­yor. An­cak ra­kip de İBB olun­ca si­yah-be­yaz­lı renk­le­re gö­nül ve­ren­ler is­ter is­te­mez “Yi­ne mi hü­zün?” di­ye so­ru­yor­lar bir­bir­le­ri­ne. Zi­ra; iki ta­kım ara­sın­da oy­na­nan 13 res­mi ma­çı­nın sa­de­ce iki­si­ni Be­şik­taş ka­za­na­bil­di. Tek­nik di­rek­tör Sa­met Ay­ba­ba ise hem ta­kı­mı­nın du­ru­mu­nun hem de bu ma­çın cid­di­ye­ti­nin far­kın­da. Ta­kı­mı­nı zor­lu ma­ça ha­zır­la­yan tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, ya­pı­lan son top­lan­tı­da İBB kar­şı­sın­da alı­na­cak ga­li­bi­yet­le oyuncularından lig­de­ki id­di­ala­rı­nı or­ta­ya koy­ma­la­rı­nı is­te­di.

Aybaba, “Öy­le bir ka­za­nın ki…” şek­lin­de ses­len­di­ği fut­bol­cu­la­rı­na; “Be­le­di­ye li­ge çık­tı­ğı gün­den bu ya­na Be­şik­ta­ş'­a şans­sız ge­li­yor. Şim­di bu ma­çı öy­le bir ka­za­nın ki geç­miş­te­ki tüm şans­sız­lık­lar unu­tul­su­n” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ay­ba­ba, İB­B'­nin önem­li si­lah­la­rına kar­şı oyun­cu­la­rı­nı uyar­ma­yı da ih­mal et­me­di. İB­B'­nin maç ka­set­le­ri­ni ta­kı­mı­na iz­le­ten Sa­met Ay­ba­ba, “We­bo ve Holmen'e dik­kat. Onlar, rakibin en et­ki­li oyun­cu­la­rı. Se­zon ba­şın­da­ki ilk maç­ta da bi­ze zor­luk çı­kar­dı­lar. Bi­linç­li sa­vun­ma yaparsak 3 puanı alırız” de­di.

Er­soy ÖZ­DEM/AMK

Yayınlanma Tarihi:07:17,