SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Sakat sakat oynaması gündemde olan Fernandes'in yanı sıra sarı kart sınırındaki Almeida, Hilbert ve Sivok; G.Saray derbisi öncesi korkutuyor.

Beşiktaş’ta ar­tık tüm göz­ler İs­tan­bul Bü­şük­şe­hir Be­le­di­yes­por ile oy­na­na­cak ma­ça çev­ril­di. Se­zo­nun ilk dev­re­si­ni iyi fut­bol ve bek­len­ti­le­rin ak­si­ne zir­ve or­ta­ğı ola­rak ta­mam­la­yan si­yah-be­yaz­lı­lar adı­na 17 haf­ta­lık fi­nal maçlarının ilk adı­mı ya­rın İBB kar­şı­sın­da atı­la­cak. An­cak Be­şik­taş ta­raf­tar­la­rı­nı asıl dü­şün­dü­ren 19. haf­ta­da­ki G.Sa­ray der­bi­si. Sa­met Ay­ba­ba ve eki­bi, se­zon ba­şın­dan bu ya­na ol­du­ğu gi­bi şim­di de ‘en zor ma­çın en ya­kın­da­ki ma­ç' gö­rü­şün­de. Bu yüz­den sağ­lık eki­bi­ne fazla mesai yaptıran Ay­ba­ba, sa­kat­lı­ğı son­ra­sı güç top­la­ma­ya ça­lı­şan Fer­nan­de­s'­i de bu maç­ta de­ne­mek is­ti­yor.

‘YA SAKATLANIRSA?’

Akıllara ise son dö­nem­de sa­kat­lık­tan dö­ner dön­mez sa­kat­la­nan Er­san Gü­lüm, is­ma­il Köy­ba­şı gi­bi isim­ler ge­li­yor. Ta­raf­tar­lar, “Ya Fer­nan­des de dö­ner dön­mez sa­kat­la­nır­sa­” kor­ku­su­nu ya­şı­yor. Bu­nun ya­nın­da zor­lu İBB ma­çı ön­ce­si sa­rı kart sı­nı­rın­da­ki isim­ler de akıl­la­rı kur­ca­lı­yor. Si­vok, Al­me­ida, Hil­bert, Ve­li Kav­lak ve Uğur Bo­ral; İBB ma­çı­na sa­rı kart sı­nı­rın­da ha­zır­la­nı­yor.

ALTERNATİFLERİ YOK!

Sakatlığı sü­ren Ve­li İBB ma­çın­da oy­na­ya­ma­ya­cak. Gök­han Sü­ze­n'­in trans­fe­riy­le ar­tık Uğu­r'­un da al­ter­na­ti­fi var. An­cak ilk dev­re­yi 9 gol 6 asist ile ta­mam­la­yan Kartal'ın 1 nu­ma­ra­lı hü­cum si­la­hı Al­me­ida, ilk ya­rı­da 17 ma­çın 16'sın­da 90 da­ki­ka for­ma gi­yen al­ter­na­tif­siz Hil­bert ile üst üs­te bir­çok sa­kat­lığın yaşandığı sa­vun­ma­nın bel ke­mi­ği Si­vok, Kar­ta­l'­ın olmaz­sa ol­maz­la­rı. Bu üç ismin, İBB kar­şı­sın­da yapacakları küçücük hatalar bile Beşiktaş'a çok pahalıya mal olabilir. Yani si­yah-be­yaz­lı­lar, G.Sa­ray der­bi­si ari­fe­sin­de, bü­yük risk­ler taşıyan kritik bir 90 dakika geçirecek.

Utkan AYDIN/AMK