SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Beşiktaş, Fik­ret Or­ma­n'­ın di­rek­si­yo­na geç­me­si ile ya­şa­dı­ğı ma­li kri­zi ya­vaş ya­vaş at­la­tı­yor. Fe­da po­li­ti­ka­sı ge­re­ği büt­çe­de ke­mer sık­ma­ya gi­den, ta­sar­ruf ted­bir­le­ri alan har­ca­ma­la­rı mi­ni­mum­da tu­tan si­yah-be­yaz­lı­lar tüm bun­la­rı ya­par­ken spor­tif ba­şa­rı­yı da he­def­le­miş­ti. Ge­çen sü­re­de geç­mi­şe ait borç­la­rı azal­tan, bir­çok ala­cak dos­ya­sı­nı ka­pa­tan Or­man yö­ne­ti­mi­ne, özel­lik­le fut­bol ta­kı­mı sa­ha içi so­nuç­la­rıyla olumlu ce­vap ver­di ve fe­da se­zo­nu ilk bö­lü­mün­de pek çok açıdan ba­şa­rı­lı ol­du.

GÖKHAN GELDİ AMA…

Ancak Sü­per Li­g'­in fi­nal pe­ri­yo­du­nun baş­la­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler ka­la Be­şik­taş­lı­lar ta­kım­la­rı­nın da­ha da güç­len­di­ril­me­si­ni bek­li­yor. Bu çer­çe­ve­de Gök­han Sü­ze­n'­in kad­ro­ya ka­tıl­ma­sı­na rağ­men Ne­ne'de is­te­di­ği­ni bulamayan si­yah-be­yaz­lı­lar bir gol­cü bek­li­yor. Fut­bol ko­mi­te­si de bu­nun için uğ­ra­şı­yor an­cak mad­di ger­çek­ler yö­ne­ti­min eli­ni ko­lu­nu bağ­lı­yor.

Geçen sü­re­de önem­li oyun­cu­la­ra ta­lip olan Be­şik­taş, bu trans­fer­le­ri ‘e­ko­no­mi­k' ter­cih­ler ne­de­niy­le bi­ti­re­mi­yor. Gün­dem­de Uta­ka, Bri­and, Ni­ang ve Djeb­bo­ur gi­bi önem­li hü­cum oyun­cu­ları var. İz­le­me ko­mi­te­si­nin be­lir­le­di­ği isim­ler üze­rin­de de ça­lı­şan ve maç CD'­le­ri    iz­le­yen Sa­met Ay­ba­ba mad­di şart­la­rı da göz önün­de tu­tu­yor. Fut­bol ko­mi­te­si üye­le­ri ise trans­fer için en az 10 gün­lük bir sü­re­ce da­ha ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.

HUGO VIANA MÜJDESİ

Braga’nın tecrübeli orta saha oyuncusu Hugo Viana'dan siyah-beyazlılara bir iyi haber daha. Portekiz basınında yıldız oyuncunun bu hafta içinde Beşiktaş'a imza atacağı iddiaları her geçen gün ağırlık kazanıyor.

Dün de Viana'nın Braga'yı reddettiği manşetleri süsledi. Kulübünün yeni sözleşme teklifini ikinci kez geri çeviren 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a artık çok daha yakın olduğu belirtiliyor.

DJEBBOUR KARAR VERECEK

Golcü adaylarının 1 numarası Rafik Djebbour karar aşamasında. Daha önce Beşiktaş'a, “Kulübümle anlaşamazsam sizinle görüşürüm” mesajı gönderen Cezayirli gol makinası Olympiakos'un yeni teklifini değerlendiriyor. Yunan ekibi ile kontratı sezon sonu bitecek yıldız golcü eğer Olympiakos'un teklifini reddederse Beşiktaş ile masaya oturacak.

Er­soy ÖZ­DEM / AMK

ESKİ KARTAL'A HAPİS CEZASI!

DOKTORU KONUŞTU! 

KARTAL İBB MESAİSİNDE / TIKLAYIN

‘ŞAMPİYONLUĞA EN YAKIN BİZİZ' / TIKLAYIN

Yayınlanma Tarihi:07:25,