SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Gökhan Süzen'i Beşiktaş'a getiren menajeri Özkan Doğan da Kartal'a bu oyuncuyu önerdi.

Eskişehirspor’da top koş­tur­du­ğu dö­nem­de si­yah-be­yaz­lı for­ma­ya çok yak­la­şan an­cak Fe­ner­bah­çe'ye gi­den Se­zer Öz­türk ye­ni­den Be­şik­ta­ş'­ın gün­de­min­de… Sa­rı-la­ci­vert­li ca­mi­ada bit­ti gö­züy­le ba­kı­lan You­nes Bel­han­da trans­fe­ri ne­de­niy­le sı­kın­tı­ya gi­ren 27 ya­şın­da­ki yıl­dı­z, me­na­je­ri Öz­kan Do­ğan ile gö­rü­şüp, ta­kım­dan ay­rıl­ma is­te­ği­ni di­le ge­tir­di.

BONSERVİS SÖZÜ

Bu­nun üze­ri­ne Be­şik­taş ile te­ma­sa ge­çen Öz­ka­n'­ın, Gök­han Sü­ze­n'­i ge­ti­rir­ken iliş­ki­le­ri­ni güç­len­dir­di­ği si­yah-be­yaz­lı yö­ne­ti­me Se­zer Öz­tür­k'­ü öner­di­ği öğ­re­nil­di. Öz­kan Do­ğa­n'­a olum­lu ya­nıt ve­ren yö­ne­ti­ci­ler, ko­nu­yu tek­nik di­rek­tör Sa­met Ay­ba­ba'ya ile­te­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler. De­ne­yim­li ça­lış­tı­rı­cı­nın tek­li­fi de­ğer­len­dir­di­ği ve en kı­sa za­man­da ce­va­bı­nı ve­re­ce­ği kay­de­dil­di. Öz­kan Do­ğa­n'­ın, Se­ze­r'­in bon­ser­vi­si ko­nu­sun­da Be­şik­ta­ş'­a yar­dım et­me sö­zü ver­di­ği de be­lir­til­di.

Sarı-lacivertli ekip­te bu se­zon 11 maç­ta top­lam 387 da­ki­ka for­ma gi­yen Se­zer Öz­türk 5 kez ra­kip ağ­la­rı ha­va­lan­dır­dı. Sa­de­ce 3 res­mi kar­şı­laş­ma­da sa­ha­ya 11'de çı­kan 27 ya­şın­da­ki or­ta sa­ha oyun­cu­su, hocası Ay­kut Ko­ca­ma­n'­ın gö­zü­ne bir tür­lü gi­re­me­yen oyun­cu­lar ara­sın­da yer alı­yor.

Er­soy ÖZDEM/AMK

Yayınlanma Tarihi:07:22,