SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Portekiz ga­ze­te­si O Jo­go'nun ha­be­ri­ne gö­re Be­şik­taş, Bra­ga'nın 29 ya­şın­da­ki or­ta sa­ha oyun­cu­su Hu­go Vi­ana'­nın trans­fe­ri için son aşa­ma­ya gel­di. Öy­le ki; Bra­ga Tek­nik Di­rek­tö­rü Jo­se Pe­se­iro se­zon so­nu söz­leş­me­si bi­te­cek oyun­cu­su­nu be­da­va kay­bet­me ris­ki­ne bi­le gir­di ve “Ko­nu­şu­lan­lar spe­kü­las­yon an­cak bir odam ve anahtarım ol­say­dı ta­kı­mı­mı ora­ya ka­par ki­lit­ler­dim. Via­na en önem­li oyuncum ve onu kay­bet­mek is­te­mi­yo­ru­m” de­di.

‘PARAYI SEÇTİM’

BATUHAN RİZE YOLCUSU

Yayınlanma Tarihi:19:43,